Skip to main content

Marże walutowe dla kart

Koszty przewalutowania transakcji dokonywanych kartami płatniczymi pobierane przez Bank będący wydawcą Twojej karty

Powyższa wartość oznacza wysokość marży pobieranej przez Bank, wyrażonej w procentach, w odniesieniu do aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Prezentacja stawki wynika z wymogów zawartych w art., 3a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 518/2019 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektóych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Dz.U.UE.L.2019.91.36. Uwaga! Powyższa wartość może nie stanowić całości kosztu ponoszonego przez Klienta - należy zweryfikować informacje u Operatora urządzenia, no. zagranicznego bankomatu.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.