Skip to main content
  • PSD2

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, mogą świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

  • szybciej rozpatrywane reklamacje
  • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje
  • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych
  • otwarta bankowość

Szybciej rozpatrywane reklamacje
Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skrócony został z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność wynosi maksymalnie 50 euro; dotychczas ten limit wynosił 150 euro.

Nowe metody realizacji płatności zagranicznych
Dyrektywa wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) – tzw. opcję SHA – w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część – odbiorca.

Nowe usługi TPP

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP – Third Party Providers), którzy za zgodą Klienta, mogą świadczyć dodatkowe usługi:

AIS (ang. Account Information Service)

Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku, jest to usługa dostępu do informacji o rachunku, czyli usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:

  • rachunku płatniczego Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
  • rachunków płatniczych Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy.

Jest to zatem usługa, która – za zgodą Klienta – umożliwia TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach. Dzięki tej usłudze Klient może mieć dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.

PIS (ang. Payment Initiation Service)

Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku jest to usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy / Użytkownika karty lub bankowości elektronicznej z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcę.
Jest to zatem usługa, która umożliwia – za zgodą Klienta – realizację płatności z rachunku bankowego Klienta przez TPP do wybranego przez Klienta odbiorcy.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)

Zgodnie z regulaminami produktowymi jest to usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, czyli usługa polegająca na potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę.
Jest to zatem usługa, która umożliwia TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.

Co to jest open banking?

Open banking, czyli otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych.

Zgodnie z dyrektywą PSD2, banki muszą za zgodą Klienta, umożliwić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.
Dzięki otwartej bankowości Klient może mieć dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to jednak całkowicie nowa usługa – obecnie podobnie działają np. płatności tzw. pay-by-link, zgodnie z którymi Klient płacący w Internecie, zostaje przekierowany przez operatora internetowego do systemu bankowości internetowej wybranego banku.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), Bank BPS przygotował dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na portalu dla dewelopera.

API - zobacz

Bank BPS spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Harmonogram publikacji wskaźników

za I kwartał 2024 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,96% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,04% 0,00%
za IV kwartał 2023 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,00%
za III kwartał 2023 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,99% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,01% 0,00%
za II kwartał 2023 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,99% 99,86%
Wskaźnik niedostępnośći 0,01% 0,14%
za I kwartał 2023 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,96% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,04% 0,00%
za IV kwartał 2022 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,80% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,20% 0,00%
za III kwartał 2022 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,00%
za II kwartał 2022 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 100,00%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,00%
za I kwartał 2022 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 99,98%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,02%
za IV kwartał 2021 r.
  API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 99,91%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,09%
za III kwartał 2021 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100,00% 99,56%
Wskaźnik niedostępnośći 0,00% 0,43%
za II kwartał 2021 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,89% 99,66%
Wskaźnik niedostępnośći 0,11% 0,34%
za I kwartał 2021 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100% 99,98%
Wskaźnik niedostępnośći 0% 0,02%
za IV kwartał 2020 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100% 99,97%
Wskaźnik niedostępnośći 0% 0,03%
za III kwartał 2020 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100% 99,97%
Wskaźnik niedostępnośći 0% 0,03%
za II kwartał 2020 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100% 99,87%
Wskaźnik niedostępnośći 0% 0,13%
za I kwartał 2020 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 100% 99,87%
Wskaźnik niedostępnośći 0% 0,13%
za IV kwartał 2019 r.
API PSD2 Bankowość internetowa
Wskaźnik dostępnośći 99,91% 99,61%
Wskaźnik niedostępnośći 0,09% 0,39%
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.