Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

PRZELEWY KRAJOWE W PLN
Rodzaj przelewuplacówka Bankusystem bankowości elektronicznejInfolinia Banku
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki 24h4 24h4
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 w godzinach pracy placówki 18:15 18:15
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR1,2 14:30 14:30 14:30
ExpressElixir (natychmiastowy)3 w godzinach pracy placówki 24h4 24h4
SORBNET5 Do godziny 15:00 Do godziny 15:30 Do godziny 15:30
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 24h4
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. Do godziny 18:00
ELIXIR I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
ExpressElixir (natychmiastowy)3 24h4
SORBNET Do godziny 16:00

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ
Rodzaj przelewuData walutyplacówka BankuSystem bankowości elektronicznej
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku D 16:30 24h4
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 D 16:30 16:30
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
polecenie przelewu SEPA, przekazy w walucie EUR D+1 16:30 16:30
pozostałe przekazy D+2 16:30 16:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:30 12:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w Banku BPS D 17:00

Przelew wychodzący zlecony:

  1. w dniu roboczym po godzinie granicznej, ale przed godziną 21.00 obciąży rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym,
  2. po godzinie 21.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąży rachunek Posiadacza rachunku w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

1 Przelewy zlecone po godzinie 18.15 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18.15, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
4 Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 21:00-00:00.
5 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.