• Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, na mocy którego Banki Spółdzielcze, będące jego uczestnikami, zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z nich. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego.

Podobne rozwiązania o charakterze solidarnościowym istnieją w Bankach Spółdzielczych w całej Europie.

System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników. W ramach audytu kontrolowane są ryzyka poszczególnych Banków Spółdzielczych tak, aby odpowiednio wcześnie zidentyfikować ewentualne zagrożenia (uczestników obowiązują takie same zasady zarządzania ryzykiem). W zależności od skali problemów do dyspozycji jest kilka poziomów działań prewencyjnych. Na każdym etapie System Ochrony służy pomocą merytoryczną i doradztwem, współpracując z danym bankiem w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań.

System Ochrony to dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów Klientów Banków Spółdzielczych. 

Instytucją zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspieranie w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, któregokolwiek z Banków Spółdzielczych – uczestników Systemu.

LOGO DO INTERNETU System Ochrony Zrzeszenia BPS

Lista Banków Spółdzielczych będących uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.