Skip to main content
  • Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, na mocy którego Banki Spółdzielcze, będące jego uczestnikami, zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z nich. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego.

Podobne rozwiązania o charakterze solidarnościowym istnieją w Bankach Spółdzielczych w całej Europie.

System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników. W ramach audytu kontrolowane są ryzyka poszczególnych Banków Spółdzielczych tak, aby odpowiednio wcześnie zidentyfikować ewentualne zagrożenia (uczestników obowiązują takie same zasady zarządzania ryzykiem). W zależności od skali problemów do dyspozycji jest kilka poziomów działań prewencyjnych. Na każdym etapie System Ochrony służy pomocą merytoryczną i doradztwem, współpracując z danym bankiem w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań.

System Ochrony to dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów Klientów Banków Spółdzielczych. 

Instytucją zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspieranie w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, któregokolwiek z Banków Spółdzielczych – uczestników Systemu.

LOGO DO INTERNETU System Ochrony Zrzeszenia BPS

Lista Banków Spółdzielczych będących uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.