Skip to main content
  • Art. 111 Prawa bankowego

Art. 111 Prawa bankowego

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe- ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ

Władze Banku:

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Wykaz osób w danym oddziale, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników tego oddziału.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.