MiFID

Podstawowe informacje o Dyrektywie MiFID

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE). Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe oraz stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie Europejskiej.

Wypełniając wymogi Dyrektywy MiFID, Bank BPS S.A. przekazuje swoim Klientom informacje adekwatne do ich wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Bank BPS S.A. dokłada również wszelkich starań, aby działać w najlepiej pojętym interesie Klienta. Wiąże się z tym również przekazywanie informacji o charakterze i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi, sposobach komunikacji, zasadach klasyfikacji Klientów oraz ocenie adekwatności instrumentów finansowych w odniesieniu do posiadanych przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

Zgodnie z wymogami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

 1. postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta,
 2. dostarczać właściwych i kompletnych informacji, tj. rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd,
 3. dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych;

Zasady, które wdraża dyrektywa MiFID, dotyczą instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych m.in.:

 1. papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 2. dłużnych papierów wartościowych innych, niż wymienione w punkcie 1),
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 4. certyfikatów inwestycyjnych,
 5. instrumentów pochodnych,
 6. instrumentów rynku pieniężnego,
 7. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 8. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych;

Klasyfikacja Klientów

Klient Banku BPS S.A., który dokonuje lub zamierza dokonywać transakcji na instrumentach finansowych lub skorzystać z usług inwestycyjnych, otrzymuje jedną z kategorii zgodnie z MiFID:

 1. Klient detaliczny – otrzymuje najwyższy poziom ochrony ze strony Banku BPS S.A.,
 2. Klient profesjonalny – otrzymuje poziom ochrony niższy, niż Klient detaliczny. Bank BPS S.A. zakłada, że Klient profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka decyzji inwestycyjnych,
 3. Uprawniony kontrahent – otrzymuje najniższy poziom ochrony. Bank BPS S.A. zakłada, że Uprawniony kontrahent posiada pełną wiedzę na temat instrumentów finansowych;

Ocena adekwatności instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych

Przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych Bank BPS S.A. przeprowadza ocenę adekwatności instrumentów finansowych, będących przedmiotem świadczonej na rzecz Klienta usługi inwestycyjnej, w odniesieniu do posiadanej przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

Ocena taka ma na celu określenie zakresu instrumentów finansowych, które będą realizować cel inwestycyjny Klienta, a jednocześnie nie będą wykraczały poza wiedzę Klienta.

W przypadku, gdy Klient dopuszcza możliwość zawierania transakcji pomimo stwierdzenia w wyniku oceny adekwatności braku adekwatności danego instrumentu finansowego, naraża się na ryzyko poniesienia znacznych strat m.in. w przypadku niekorzystnych zmian ceny instrumentu bazowego.

Zasady zarządzania konfliktami interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych

Realizując wymogi MiFID, Bank BPS S.A. wprowadził regulacje wewnętrzne, zapewniające skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.

Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi BPS S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta Banku a interesem Banku, osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli lub osoby zaangażowanej lub interesem innego Klienta Banku i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Przez interesy Banku BPS S.A. należy rozumieć także interesy Grupy BPS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania konfliktami interesów, należy zwrócić się do pracowników najbliższego Oddziału Banku BPS S.A.

Najważniejsze informacje o realizacji wymogów MiFID przez Bank BPS S.A. znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej