MiFID

Pojęcie MiFID stanowi skrót od angielskiej nazwy Markets In Financial Instruments Directive. Pojęcie Dyrektywy MiFID oznacza Dyrektywę w sprawie rynku instrumentów finansowych (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych), ustanawiającą jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych. Jej celem jest zapewnienie najwyższej ochrony Klientów oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynkach kapitałowych.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, ochrona Klienta wynikająca z przepisów MiFID, obowiązuje przy oferowaniu m.in.:
- lokat w PLN oraz w walutach obcych;
- transakcji wymiany walutowej z natychmiastową dostawą;
- papierów wartościowych (np. akcje, dłużne papiery wartościowe podmiotów korporacyjnych);
- transakcji pochodnych (np. forward, FRA, SWAP walutowy, IRS, SWAP procentowy);
- jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
- innych transakcji na nieregulowanym rynku kapitałowym.

Zgodnie z wymogami MiFID, Bank BPS S.A. zobowiązany jest:
- postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta;
- przekazywać Klientom kompletne, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje na temat produktów inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z ich nabywaniem;
- zapewnić Klientom poziom usług adekwatny do ich indywidualnych potrzeb i możliwości inwestycyjnych.

Bank BPS S.A., postępując zgodnie z wymogami MiFID, dokonuje klasyfikacji Klientów do jednej z 3 kategorii:
- Klient Detaliczny
- Klient Profesjonalny
- Uprawniony Kontrahent

Bank BPS S.A., przed podpisaniem umowy z Klientem, przeprowadza test adekwatności w celu upewnienia się, czy Klient dysponuje wystarczającą wiedzą o instrumentach finansowych oraz doświadczeniem w zakresie inwestowania, aby skorzystać z danej usługi inwestycyjnej lub zakupić żądany instrument finansowy.

Wykonanie testu adekwatności jest istotne, gdyż inwestycje w instrumenty finansowe mogą wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych. Po zapoznaniu się z wynikami testu adekwatności, Klient podejmuje decyzję dotyczącą zakupu instrumentów finansowych, która najlepiej realizuje jego cel inwestycyjny. W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank BPS S.A. może uznać bez konieczności przeprowadzania testu adekwatności, że dany Klient posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji.

Realizując wymogi MiFID, Bank BPS S.A. wprowadził regulacje wewnętrzne, zapewniające skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi BPS S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku BPS S.A. lub osoby powiązanej a obowiązkiem działania przez Bank BPS S.A. w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. W ramach przeciwdziałania konfliktom interesów, Bank BPS S.A. identyfikuje również okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania konfliktami interesów, należy zwrócić się do pracowników najbliższego Oddziału Banku BPS S.A.

Najważniejsze informacje o realizacji wymogów MiFID przez Bank BPS S.A. znajdą Państwo w poniższych dokumentach.

Kursy walut

Kursy walut2017-11-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0829
1 USD3.4670
1 CHF3.4920
1 GBP4.5853
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej