Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz Rady Nadzorczej, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku, które obowiązują w Banku od 1 stycznia 2015 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Stanowią istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej Banku, który kształtuje odpowiednie modele postępowania.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z poniższymi wyjątkami

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., wykonując Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaimplementował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki działania Banku. W wyniku przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, przeprowadzonego w 2017 roku, Zarząd Banku zidentyfikował przepisy, które nie są stosowane w Banku. Zgodnie z wymogami wynikającymi z Uchwały NWZ, odstępstwa te uzyskały w dniu 26 kwietnia 2017 roku akceptację Rady Nadzorczej, w związku z czym Zarząd informuje, że w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nie stosuje się następujących przepisów Zasad Ładu Korporacyjnego:

§ 8 ust.4 w brzmieniu:

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie niestosowania:

Spełnienie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim akcjonariuszom elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, w ocenie Banku niesie za sobą zagrożenie natury organizacyjno-technicznej oraz prawnej, co może wpłynąć na efektywne, sprawne
i zgodne z odpowiednimi regulacjami przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Należy zauważyć, że wszystkie akcje Banku BPS S.A. są imienne, a zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia wysyłane są za pomocą listów poleconych, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma więc możliwość osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Ponadto realizacja przedmiotowej zasady wymagałaby zapewnienia stosownej infrastruktury technicznej oraz oprogramowania służącego zapewnieniu bezpiecznego głosowania wszystkim akcjonariuszom, co w ocenie Banku jest zbyt kosztowne. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział akcjonariuszy.

§ 11 ust.3, § 49 ust.4, § 52 ust. 2, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

Uzasadnienie niestosowania:

Powyższe przepisy nie dotyczą Banku BPS S.A. gdyż m.in.: odnoszą się do sytuacji niefunkcjonowania w instytucji nadzorowanej komórki audytu wewnętrznego oraz zgodności, które zostały w Banku BPS S.A. powołane, a także regulują kwestie związane z zarządzaniem aktywami na ryzyko klienta, których Bank nie oferuje.

Kursy walut

Kursy walut2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0403
1 USD3.2912
1 CHF3.3546
1 GBP4.5977
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej