Skip to main content
  • Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych to zbiór zasad określających:

  • organizację Banku
  • relacje wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno z udziałowcami jak i Klientami
  • funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
  • standardy współdziałania organów statutowych Banku.

Zasady zostały wprowadzone w Banku BPS Uchwałą Walnego Zgromadzenia i obowiązują od 1 stycznia 2015 r., możesz zapoznać się z nimi TUTAJ.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

Ponadto Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i poddaje je pod akceptację Rady Nadzorczej. Odstępstwa, wraz z uzasadnieniami, publikowane są poniżej.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.