Skip to main content
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Zabezpiecz kompleksowo swoją firmę

  Ubezpieczenie majątku firmy - Generali Agro Firma

  GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

  Ubezpieczenie kierowane wyłącznie do branż: rolnej, produkcji spożywczej lub handlu powiązanego z tą branżą, zapewnia ochronę w zakresie:

  • zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy, w tym: budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, wartości pieniężnych
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje 2 warianty ryzyk nazwanych lub wariant all risk, czyli jakiekolwiek zdarzenie losowe niewyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • ubezpieczenie kredytowanego majątku może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu

  Ubezpieczenie majątku firmy – Generali, z myślą o firmie

  GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

  Ubezpieczenie kierowane do pozostałych branż niż wymienione powyżej, zapewnia ochronę w zakresie:

  • zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy, w tym: budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych, wartości pieniężnych, budynków w budowie
  • ubezpieczenie szyb i elementów stałych
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie od kradzież zwykłej siłowników i automatyki bram
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności na terenie Europy i Świata (z wyłączeniem USA, Kanady oraz Australii)
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje wariant oparty na ryzykach nazwanych lub wariant all risk, czyli jakiekolwiek zdarzenie losowe niewyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • ubezpieczenie kredytowanego majątku może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu

  Ubezpieczenie majątku firmy - Biznes Pro Plus

  INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Vienna Insurance Group

  Ubezpieczenie zapewnia ochronę w zakresie:

  • mienie: budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, szyby i inne przedmioty od stłuczenia i pęknięcia, sprzęt elektroniczny oraz programy od szkód materialnych
  • mienie w transporcie krajowym
  • koszty stałe działalności oraz utrata zysku w czasie przerwy lub zakłócenia działalności na skutek wystąpienia szkody
  • assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
  • asysta prawna – świadczenie informacji prawnej, konsultacji i porady prawnej oraz udostępnienie wzorów umów
  • ochrona prawna – organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
  • OC w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem
  • ubezpieczenie skierowane dla firm, których łączna wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a obrót prowadzonej działalności 30 mln zł

  Ubezpieczenie NNW Plus

  INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Vienna Insurance Group

  Ubezpieczenie zapewnia ochronę w zakresie:

  • pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, gdzie ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie
  • wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe świadczenie w razie czasowej niezdolności do pracy po wypisie ze szpitala
  • wypłata zasiłku dziennego w razie czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
  • ochrona na obszarze całego świata bez różnicowania składki ze względu na wiek
  • wypłata odszkodowania w razie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • kompleksowa pomoc Centrum Assistance w likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków
  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.