Skip to main content
 • Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat

  Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat

  Szybka decyzja kredytowa

  Wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% przyjmujemy do 29 grudnia 2023 r.

  Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

  Dlaczego Bezpieczny Kredyt w Banku BPS?

  Szybka decyzja kredytowa - do 2 tygodni od złożenia wniosku

  Niskie koszty kredytu - RRSO tylko 4,11% z dopłatą do rat

  Szeroki zakres finansowania - zakup mieszkania, budowa/zakup domu

  Proste zasady - brak wymogu zakupu dodatkowych produktów

  Loteria Spłacamy Twój Kredyt - codziennie do wygrania 500 zł, a raz w miesiącu nawet 20 tys. zł

  Nr 1 w rankingu Bankier.pl
  październik 2023

  Warunki cenowe

   

  Oprocentowanie Prowizja od udzielenia kredytu RRSO
  7,02% 1,00% 4,11%
   

   

  01 PPM logo wersja podstawowa

  stałe raty kredytu z dopłatą przez 10 lat

  kwota kredytu – do 600 tys. zł

  okres kredytowania – nawet do 30 lat

  brak wkładu własnego – możliwość finansowania 100% kosztów zakupu/budowy

  Więcej o programie

  Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  • posiadają zdolność kredytową.

  Jeśli nie obejmuje Cię program Pierwsze Mieszkanie – sprawdź „Promocję po sąsiedzku” kredytu hipotecznego Mój Dom.

  Zasady Bezpiecznego Kredytu
  • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
   • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
   • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
   • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
   • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
  • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
   • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
    • 500 tys. zł, a 
    • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej przed 1 lipca 2023 budowy domu, ,
   • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
    • 600 tys. zł
    • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej przed 1 lipca 2023 budowy domu
  • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
  • Formuła oprocentowania kredytu:
   • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
   • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
  • System spłaty rat:
   • w okresie dopłat raty są malejące,
   • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

   

  Zasady ustalania dopłat
  • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
  • Dopłata obniża kwotę raty,
  • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

   D=Ks*((W-2%))/12
   gdzie:
   D –     kwota dopłaty,
   Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
   W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
  • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
  • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
  Podstawa prawna

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  W tej sekcji pominęliśmy informacje, które są szczegółowo wyjaśniane w „Więcej o programie” (Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, Zasady Bezpiecznego Kredytu, Zasady ustalania dopłat, Więcej informacji o programie, Podstawa prawna)

   

  Czy oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie spłaty?

  Oprocentowanie kredytu jest stałe wyłącznie w okresie dopłat, czyli przez pierwsze 120 miesięcy (10 lat). Po tym okresie oprocentowanie jest zmienne. Zmienia się także system spłaty rat:

  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są równe, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

   

  Czy muszę posiadać wkład własny, aby otrzymać Kredyt 2%?

  Nie wymagamy wkładu własnego. Jeśli nie masz wkładu własnego lub masz tylko niską kwotę wkładu własnego, część Twojego kredytu możemy objąć gwarancją BGK.

   

  Jakie jest oprocentowanie kredytu, kiedy minie 10 lat i dopłaty się skończą?

  Kiedy minie 10 lat i nie będą już Ci przysługiwały dopłaty. Kredyt oprocentowany będzie wówczas w formule zmiennej, jako suma wskaźnika referencyjnego i marży, którą określimy w umowie. 

   

  Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na zakup nieruchomości do celów inwestycyjnych?

  Nie, Bezpieczny Kredyt możesz przeznaczyć tylko na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego dla własnych celów mieszkaniowych. Kredyt nie obejmuje zakupu nieruchomości do celów inwestycyjnych.

   

  Czy mogę wykorzystać Bezpieczny Kredyt na remont mieszkania?

  Nie, z Bezpiecznego Kredytu nie możesz wyremontować mieszkania. Jest on dostępny tylko dla osób planujących zakup lub budowę pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

   

  Czy mogę przeznaczyć pieniądze z Bezpiecznego Kredytu na zakup działki budowlanej?

  Tak, jeśli na działce, którą kupujesz, planujesz następnie zbudować dom jednorodzinny i w nim mieszkać.

   

  Czy jest określona wielkość mieszkania, którego kupno mogę sfinansować z kredytu?

  Przy kupnie nie obowiązuje limit cenowy za metr kwadratowy mieszkania. Masz także dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania. Jedyny limit ceny mieszkania, który musisz wziąć pod uwagę, to:

  • kwota kredytu: jest to maksymalnie 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem lub maksymalnie 500 tys. zł dla singla oraz
  • kwota wkładu własnego: maksymalnie 200 tys. zł.

   

  Kiedy mogę stracić prawo do dopłat?

  Stracisz prawo do dopłat, m.in. gdy:

  • zostaniesz prawomocnie skazany za przestępstwo wyłudzenia kredytu (określone w art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu karnego);
  • nie zamieszkasz w mieszkaniu lub domu w ciągu dwóch lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego;
  • sprzedasz lokal innej osobie niż ta, z którą wspólnie wziąłeś Bezpieczny Kredyt;
  • wynajmiesz lub zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości, co spowoduje, że nie będzie ona służyła zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
  • ogłosisz upadłość konsumencką;
  • jeśli kredytobiorca, który w dniu udzielenia kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat przestanie być stroną umowy kredytowej (z wyjątkiem śmierci);
  • w ciągu trzech lat częściowo spłacisz kredyt, chyba że:
  • spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją,
  • łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł,
  • łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę;
  • zmienił się sposób oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne;
  • nabędziesz prawo własności innego mieszkanie lub domu bądź nabędziesz spółdzielcze prawo do innego mieszkania albo domu, chyba że prawo to uzyskasz w drodze dziedziczenia;
  • przez okres co najmniej 12 miesięcy nie będziesz prowadził gospodarstwa domowego w nieruchomości, chyba że:
  • drugi z kredytobiorców dalej je prowadzi,
  • lokal został wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

   

  Czy po utracie dopłat można je ponownie wznowić?

  Jeśli wynająłeś lub użyczyłeś nieruchomość albo przez co najmniej 12 miesięcy nie prowadziłeś w niej gospodarstwa domowego, możesz wystąpić o wznowienie dopłat, pod warunkiem że:

  • już prowadzisz gospodarstwo domowe w tej nieruchomości,
  • nie wynajmujesz tej nieruchomości ani jej części,
  • po wygaśnięciu dopłat nie wystąpiły inne zdarzenia, które powodują utracenie przez Ciebie prawa do dopłat m.in. nie zostałeś prawomocnie skazany za przestępstwo wyłudzenia kredytu określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

   

  Co dzieje się z dopłatami w przypadku nadpłaty kredytu?

  Jeżeli chcesz spłacić część kredytu przed terminem, musisz pamiętać, że wówczas będziemy od Ciebie wymagać zwrotu dopłat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

  • spłaty dokonasz po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, lub
  • spłata dotyczy części objętej gwarancją, lub
  • łączna wysokość tej spłaty i Twojego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł, lub
  • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Ciebie raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

   

  Czy stracę dopłatę, jeśli spóźnię się z płatnością raty?

  Jeśli spóźnisz się ze spłatą raty kredytu w danym miesiącu stracisz dopłatę za ten miesiąc. W takim przypadku będziemy wymagać pełnej raty kapitałowo-odsetkowej bez uwzględnienia dopłat. Po spłacie zaległości dopłaty są wznawiane.

   

  Czy z Bezpiecznego Kredytu mogę pokryć wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej?

  Tak. W ramach Bezpiecznego Kredytu możesz także:

  • kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom oraz go wykończyć, a także kupić działkę lub jej część z przeznaczeniem na budowę domu,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

   

  Czy Bezpiecznym Kredytem mogę refinansować istniejący kredyt hipoteczny?

  Bezpiecznym kredytem nie można refinansować istniejącego kredytu hipotecznego. Jest to oferta wyłącznie dla osób, które planują zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

   

  Czy mogę skorzystać z Kredytu 2%, jeśli jestem samotnym rodzicem?

  Tak, kredyt jest dostępny dla samotnych rodziców, którzy spełniają pozostałe wymagania, w tym odnośnie wieku i zdolności kredytowej.

   

  Czy mogę otrzymać Bezpieczny Kredyt, jeśli mój partner odziedziczył mieszkanie?

  Tak, jeśli sprzedał je przed ukończeniem 18 lat. Gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe odziedziczyła lub otrzymała w formie darowizny nie więcej niż jeden lokal lub dom jednorodzinny, ale zbyła go przed ukończeniem 18 lat, traktuje się ją jakby nie posiadała nieruchomości. W takiej sytuacji może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu.

   

  Jestem właścicielem lokal ale nie nadaje się on do zamieszkania. Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu?

  Jeżeli kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadali lokal lub dom jednorodzinny wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, traktuje się̨ ich jakby nie posiadali nieruchomości. W takim wypadku możesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%. Decyzje organu nadzoru budowlanego, które wyłączają lokal z użytkowania, mogą być związane np. z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu. Warunkiem jest, aby decyzja taka została wydania co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%.

   

  Czy oprocentowanie będzie takie same przez 10 pierwszych lat?

  W dniu podpisania umowy będzie znane oprocentowanie na okres pierwszych 5 lat kredytowania oraz warunki ustalania oprocentowania na kolejne okresy. Po okresie pierwszych 5 lat oprocentowanie kredytu i nową wysokość dopłat ustalimy na podstawie obowiązującego u nas oprocentowania kredytów ze stopą stałą.

   

  Jestem współwłaścicielem mieszkania – czy nadal mogę skorzystać z kredytu?

  Kiedy jesteś współwłaścicielem mieszkania, możesz skorzystać z kredytu pod następującymi warunkami:

  • mieszkanie zostało nabyte w drodze dziedziczenia,
  • maksymalny udział we współwłasności mieszkania nie przekracza 50%,
  • nie mieszkasz w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.

  Przydatne informacje

  Jakie jest oprocentowanie kredytu i inne opłaty?

  Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej
  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze przed dniem zawarcia umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą Banku BPS S.A.

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

  Sprawdź, jak zabezpieczyć spłatę kredytu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi

  Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  Zobacz ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku BPS.

  Masz już ubezpieczenie? Sprawdź, które polisy akceptujemy

  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata. Dlatego lepiej zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogłyby utrudnić Ci spłatę kredytu. Możesz skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń albo przedstawić swoje ubezpieczenie, zawarte wcześniej. Bank je zaakceptuje, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, czyli.:

  Uwaga: Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku.

  Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera zakłady ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia są aktualnie akceptowane przez Bank, jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli ubezpieczenia te spełniają powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

  Zakłady ubezpieczeń współpracujące z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej dla Klientów indywidualnych, to zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje klientom indywidualnym wskazane TUTAJ rodzaje ubezpieczeń.

  W przypadku umów o kredyt zawartych na podstawie regulaminów promocji, gdzie jednym z warunków skorzystania z promocji jest zawarcie i kontynuowanie umowy ubezpieczenia nieruchomości lub na życie z zakładem ubezpieczeń współpracującym z bankiem / z zakładem ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku, umowa ubezpieczenia powinna być zawarta za pośrednictwem Banku, w ramach oferty ubezpieczeń nieruchomości lub na życie aktualnie dostępnej w Banku, zgodnie z listą ubezpieczeń wskazaną TUTAJ.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK możesz ubiegać o:

  I.     Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

  • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy
  • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł


  II.    Pożyczkę na spłatę zadłużenia

  • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku BPS o udzielenie pożyczkip
  • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  • maksymalna kwota pożyczki  to 120 000 zł
  • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać na infolinii, w oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej e25.
  • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

  Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
   •    1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
   •    1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
   oraz
  • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
   •    nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
   •    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
   •    remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
   •    nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
   •   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   •    udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
   •    Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
   lub
  • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

  W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

  • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy.
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
  • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
  • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
   a.    jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   b.    posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   c.    posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
  • jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej.

  Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

  Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

  •    Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  •    Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 134 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

  Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

  Co to jest Rozporządzenie BMR

  Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowuje się wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom. Rozporządzenie BMR ma zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę konsumentów.

  Czym jest wskaźnik referencyjny

  Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego ustalamy jako sumę marży (wartość stała) oraz wskaźnika referencyjnego (wartość zmienna).

  Wskaźnik referencyjny to razem z marżą podstawa przy pomocy, której określamy ratę Państwa kredytu.

  Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym, który banki stosują w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w złotych polskich, na ustalony okres. WIBOR aktualizowany jest codziennie, a jego wartość możecie Państwo sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

  Wartość wskaźnika referencyjnego zmienia się w zależności od przyjętej przez administratora wskaźnika metodologii jego opracowywania. Metodologię opracowywania wskaźnika referencyjnego wyznacza administrator wskaźnika referencyjnego w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem od nas niezależnym i działa na podstawie specjalnego zezwolenia. Zadaniem administratora wskaźnika jest opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

  Administrator wskaźnika może zmienić metodę opracowywania wskaźnika referencyjnego. Metodologia ta jest opublikowana na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie, który jest określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

  Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego. Plan awaryjny określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

  Jakie działania podjęliśmy w zakresie Rozporządzenia BMR

  Przyjęliśmy plan awaryjny, zgodnie z którym w przypadku kiedy administrator wskaźnika referencyjnego ogłosi istotną zmianę wskaźnika, który stosujemy w umowie. Od dnia obowiązywania istotnej zmiany będziemy stosować wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

  1. korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
  2. korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

  W przypadku, kiedy administrator zaprzestanie opracowywać wskaźnik referencyjny, zgodnie z naszym planem awaryjnym:

  1. w pierwszej kolejności zastosujemy wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
  2. w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, zastosujemy wskaźnik alternatywny, wraz z korektą podaną przez administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:
  • administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

  W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, skorygujemy wskaźnik alternatywny. Korektę wyliczymy jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

  W sytuacji, kiedy nie będzie możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego do ustalania oprocentowania zastosujemy podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu.  Wskaźnik alternatywnego skorygujemy korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

  W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, poinformujemy Państwa o tym zdarzeniu w sposób określony w umowie.

  Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe

  Jeżeli w przyszłości nie będziemy mogli dalej stosować wskaźnika referencyjnego, który wskazaliśmy
  w umowie (np. nie będzie już publikowany przez administratora), wówczas zastąpimy WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym, zgodnie z poniższym:

  1. jeżeli umowa zawiera klauzulę awaryjną - zastąpimy WIBOR w sposób opisany w tej klauzuli,
  2. jeżeli jednak umowa nie będzie zawierała klauzuli awaryjnej, a Minister Finansów wyda rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla znikającego wskaźnika referencyjnego WIBOR - zastosujemy zamiennik wyznaczony w tym rozporządzeniu.

  Umożliwiamy Państwu podpisanie bezpłatnego aneksu, który wprowadza zapisy planu awaryjnego (Aneks BRM) do Państwa umów. Aby podpisać Aneks BMR, zapraszamy do wybranego oddziału.

  Aneks BMR:

  1. wprowadza do umowy zapisy Planu awaryjnego,
  2. umożliwia, w sytuacji kiedy wskaźnik referencyjny, który stosujemy w umowie przestanie być opracowywany i publikowany lub utraci reprezentatywność, kontynuowanie umowy Kredytu bez zakłóceń,
  3. nie zmienia sposobu, w jaki naliczamy oprocentowanie, aż do momentu, kiedy wystąpi zdarzenie regulacyjne; w przypadku gdy zdarzenie wystąpi, zmienimy sposób ustalania oprocentowania na ten, który zawarliśmy w Aneksie BMR,
  4. można podpisać w dowolnym momencie i nie ma terminu ważności,
  5. jest zupełnie dobrowolny i bezpłatny,
  6. jest ważny jeżeli podpiszą go wszystkie osoby, które są stroną umowy kredytu.

  Zachęcamy do możliwie najszybszego podpisania aneksu BMR, aby uzupełnić Państwa umowę  o postanowienia dotyczące zdarzenia regulacyjnego, które może wystąpić w przyszłości.

  Jeśli nie podpiszą Państwo Aneksu BMR:

  1. aktualnie nie wpłynie to na Państwa umowę,
  2. nie możemy określić konsekwencji wystąpienia zdarzenia regulacyjnego i jego znaczenia dla umowy kredytu w przyszłości.

  Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych znajdą Państwo:

  Pojęcia i definicje

  • Administrator – osoba fizyczna lub prawna, niezależna od Banku, sprawująca kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika referencyjnego oraz, w szczególności, zarządzająca mechanizmami dotyczącymi wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, gromadząca i analizująca dane wejściowe, wyznaczająca wskaźnik referencyjny i publikująca go;
  • Istotna zmiana – zmiana sposobu wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, którą Administrator uznał i zdefiniował jako istotną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia BMR lub zgodnie z definicją i informacjami publikowanymi
   przez Administratora w dokumentacji Wskaźnika referencyjnego,
  • Korekta – formuła obliczenia wartości oprocentowania z zastosowaniem Wskaźnika alternatywnego niezbędna w celu skompensowania ekonomicznych skutków Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego albo Zdarzenia regulacyjnego związanego z zastąpieniem dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego przez Wskaźnik alternatywny,
  • Podmiot wyznaczający – Komisja Europejska, organ nadzoru nad Administratorem, uprawniony organ administracji publicznej lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyznaczenia Wskaźnika alternatywnego oraz Korekty,
  • Rozporządzenie BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami,
  • WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) –stawka o kodzie ISIN PL9999999748, będąca Wskaźnikiem referencyjnym, który stosuje się zgodnie z zasadami określonymi w Umowie kredytu; na dzień zawarcia niniejszego Aneksu administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem, jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie; stawka WIBOR 3M publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/; w przypadku wystąpienia Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego lub zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego, przy ustalaniu oprocentowania w miejsce dotychczasowego wskaźnika zastosowanie będzie miał wskaźnik ustalony zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w niniejszym paragrafie .Wskaźnik alternatywny – wskaźnik referencyjny zastępujący dotychczasowy Wskaźnik referencyjny, dla którego wystąpiło Zdarzenie regulacyjne;
  • Wskaźnik referencyjny – wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia BMR, będący indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu;
  • Zdarzenie regulacyjne – wystąpienie jednego lub kilku z następujących zdarzeń (niezależnych od Banku) w stosunku do Wskaźnika referencyjnego:
  1. wydanie przez Administratora oświadczenia o trwałym zaprzestaniu opracowywania lub publikowania Wskaźnika referencyjnego, o ile nie został wyznaczony następca tego Administratora, który będzie opracowywał i publikował ten Wskaźnik referencyjny lub
  2. stwierdzenie przez właściwy organ nadzoru, że Administrator lub Wskaźnik referencyjny przez niego opracowywany nie spełnia lub przestał spełniać wymogi wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia BMR lub
  3. niedostępność aktualnej wartości Wskaźnika referencyjnego w źródle informacji o Wskaźniku referencyjnym wskazanym przez Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,11% (bez dopłaty: 7,71%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 438 525 zł, okres kredytowania: 306 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 134,82 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 828,50 zł, łączna liczba rat: 306. Całkowity koszt kredytu 450 691,27 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 443 945,02 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 385,25 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5 202 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 889 216,27 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 21 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.