Skip to main content

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank BPS akceptuje zawarte przez Ciebie ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, dostępnej TUTAJ
  2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny TUTAJ.

Uwaga: Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku. Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera wykaz zakładów ubezpieczeń (współpracujących oraz niewspółpracujących z Bankiem), których ubezpieczenia są aktualnie akceptowane przez Bank, jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełniają opisane minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli nie masz ubezpieczenia, Bank zaoferuje Ci rozwiązanie ze swojej oferty. Będzie to polisa wystawiona przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z Bankiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeń dla Klientów indywidualnychFirm i Rolników.

Jeśli zawierasz umowę kredytową na podstawie regulaminu promocji, gdzie jednym z warunków  jest skorzystanie z ubezpieczenia nieruchomości lub na życie oferowanego przez zakład ubezpieczeń współpracujący z Bankiem, wówczas umowę ubezpieczenia powinieneś podpisać za pośrednictwem Banku, zgodnie z listą ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.