Komentarz z 19.09.2023 r.

19-09-2023

Najważniejszym zaplanowanym wydarzeniem na rynkach finansowych w minionym tygodniu była decyzja władz monetarnych w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Rada EBC podwyższyła stopy o 0,25 pp. (do 4,50 %, ze skutkiem od 20 września 2023 r.).

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.