Komentarz z 15.05.2023 r.

15-05-2023

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła na posiedzeniu zakończonym w minionym tygodniu stopy procentowe bez zmian (6,75 %). W komunikacie opublikowanym po majowym posiedzeniu decyzyjnym RPP nie sygnalizuje się, by poziom stóp procentowych NBP miał zostać zmieniony w najbliższych miesiącach.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.