Komentarz z 13.06.2022 r.

13-06-2022

Na posiedzeniu decyzyjnym w środę (08.06 br.) władze monetarne w Polsce podniosły stopy procentowe o 0,75 pp. (tj. do 6,00 %). Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Na kolejnym posiedzeniu (w lipcu br.) najbardziej prawdopodobna jest kontynuacja podwyżek.

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.