Komentarz z 13.03.2023 r.

13-03-2023

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła na posiedzeniu zakończonym w minionym tygodniu stopy procentowe bez zmian (6,75 %). Pozostawienie w marcu br. stóp procentowych bez zmian koresponduje z deklaracjami władz monetarnych z ostatnich miesięcy, w których większość przedstawicieli RPP wyraźnie opowiadała się za przedłużeniem trwającego od października 2022 r. okresu stabilizacji stóp NBP.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.