Komentarz z 12.09.2023 r.

12-09-2023

Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu decyzyjnym obniżyła stopy procentowe NBP o 0,75 pp., tj. w największej skali od stycznia 2009 r., czyli globalnego kryzysu finansowego. Wrześniowa redukcja stóp procentowych NBP odzwierciedla determinację Rady Polityki Pieniężnej we wspieraniu koniunktury gospodarczej, która jest najsłabsza od czasu restrykcji przeciwpandemicznych w 2020 r. (według danych GUS roczna dynamika PKB w Polsce od początku 2023 r. jest ujemna).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.