Komentarz z 12.09.2022 r.

12-09-2022

Na posiedzeniu decyzyjnym w środę (07.09 br.) władze monetarne w Polsce podniosły stopy procentowe o 0,25 pp. (tj. do 6,75 %). Wyhamowanie tempa podwyżek stóp NBP (o 0,25 pp. we wrześniu, wobec podwyżki o 0,50 pp. w lipcu br.) koresponduje z sygnalizowanym werbalnie przez władze monetarne bliskim końcem cyklu rozpoczętego w październiku 2021 r.

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.