Skip to main content

Komentarz z 12.02.2024 r.

12-02-2024

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w minionym tygodniu stopy NBP bez zmian (5,75 %). Utrzymanie stóp NBP na dotychczasowym poziomie było zgodne z publicznymi wypowiedziami większości przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, którzy w warunkach niepewności dotyczącej perspektywy trwałego obniżenia inflacji konsumenckiej są zwolennikami stabilizacji kosztu pieniądza.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.