Komentarz z 10.01.2021 r.

10-01-2022

Na posiedzeniu decyzyjnym w minionym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 0,50 pp. (do 2,25 %). Warto odnotować, iż w wyniku rozpoczętego w październiku ub. r. cyklu podwyżek, główna stopa procentowa osiągnęła już najwyższy poziom od 2014 r.

 

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.