Komentarz z 06.02.2024 r.

06-02-2024

Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2023 r. o 0,2 %, wobec 5,3 % wzrostu w 2022 r. Największą zmianą w strukturze dynamiki PKB, a jednocześnie czynnikiem, który był odpowiedzialny za wyraźne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 2023 r. było zmniejszenie kontrybucji spożycia w sektorze gospodarstw domowych o 3,7 pp.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.