Skip to main content

Komentarz z 04.09.2023 r.

05-09-2023

Według danych GUS, PKB w II kwartale 2023 r. zmniejszył się o 0,6 % r/r, wobec spadku o 0,3 % r/r w I kw. 2023 r. Ubiegłotygodniowy odczyt jest słabszy (o 0,1 pp.) w porównaniu z tzw. szybkim szacunkiem GUS, który został opublikowany w dn. 16.08.2023 r. Struktura PKB w II kwartale wskazuje na spadek popytu krajowego, którego wkład w realną dynamikę PKB był ujemny (obniżył dynamikę PKB o 3,7 pp.).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.