Komentarz z 03.10.2022 r.

04-10-2022

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja we wrześniu br. wyniosła 17,2 % r/r, wobec 16,1 % r/r w sierpniu br. Warto podkreślić, iż dane historyczne wskazują, że wzrost cen w ujęciu m/m o 1,6 % jest najszybszym tempem wzrostu cen we wrześniu od 1996 r. W ujęciu r/r wzrost cen we wrześniu br. o 17,2 % jest z kolei najwyższy od lutego 1997 r. (wówczas wskaźnik CPI wyniósł 17,3 % r/r).

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.