Skip to main content

Uruchomienie rejestru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

17-01-2024

2 stycznia Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) uruchomił rejestr akcjonariuszy Banku BPS.

Zdalny dostęp do rejestru

Zdalny dostęp do aplikacji „cyfrowy rejestr akcjonariuszy” ułatwi Państwu uzyskanie informacji na temat posiadanych akcji, umożliwi również potwierdzenie salda akcji. W piśmie BPS/P/0627/23 z 20.12.2023 r. (dla przypomnienia w załączeniu) przedstawiliśmy poszczególne kroki konieczne do podjęcia przez akcjonariuszy w celu uzyskania zdalnego dostępu do rejestru. Dostęp zostanie przydzielony po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Zgoda na elektroniczną komunikację

Kolejnym krokiem we współpracy z DM BOŚ będzie uzyskanie przez nas Państwa zgody na komunikację elektroniczną czyli przekazywanie drogą mailową wszelkich informacji kierowanych do akcjonariuszy. W nowym rejestrze zostały umieszczone adresy mailowe, wskazane przez Państwa na rzecz Domu Maklerskiego BPS S.A. – podmiotu poprzednio prowadzącego rejestr, aktualnie adresy wymagają potwierdzenia na rzecz DM BOŚ.

Zgodę na komunikację elektroniczną (załącznik nr 1) należy wypełnić, podpisać i wysłać do Banku BPS:

  • podpisaną podpisem kwalifikowanym - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • podpisaną odręcznie, w oryginale – na adres Banku BPS, wskazany w stopce pisma, z dopiskiem „Zespół Prezydialny”,
    w terminie do końca stycznia br.

Wszelkie zmiany w rejestrze akcjonariuszy są dokonywane przez podmiot prowadzący rejestr na wniosek akcjonariusza lub Banku. Wnioski o zmianę składane są:

  • w systemie DM BOŚ, z wykorzystaniem zdalnego dostępu, w zakładce „Dyspozycje” należy wypełnić i wysłać formularz wniosku,
  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą tradycyjną na adres DM BOŚ: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę (odpis z rejestru KRS, umowa sprzedaży akcji, formularz GIIF).

Poniżej wzory do wykorzystania w komunikacji z DM BOŚ (mailowej i pocztą tradycyjną):

Zasady sprzedaży akcji Banku - przypomnienie

§ 34 Statutu Banku BPS stanowi, że zbycie akcji uzależnione jest od zezwolenia Banku. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w terminie 60 dni od dnia doręczenia Bankowi wniosku w tym przedmiocie. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbycie akcji akcjonariusz składa na adres siedziby Banku, wskazując nabywcę, liczbę zbywanych akcji oraz ich serie i numery, a także cenę za jaką akcje mają być zbyte. Przekazujemy wzór wniosku do Rady Nadzorczej w tej sprawie (załącznik nr 4 do pisma). Zasada powyższa nie dotyczy akcji będących własnością i zbywanych na rzecz akcjonariuszy - banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS.

Dodatkowe informacje

Saldo akcji wg stanu 31.12.2023 r.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., tj. podmiot, który do końca 2023 roku prowadził rejestr akcjonariuszy Banku, roześle potwierdzenia sald do wszystkich akcjonariuszy, którzy mają zawarte umowy RAN.
Wszelkie zapytania dot. akcji Banku wg stanu na 31.12.2023 r. należy kierować do Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akcje w rejestrze DM BOŚ

Akcje Banku są zaewidencjonowane na kontach technicznych w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez DM BOŚ. Konta te nie są rachunkami maklerskimi, w związku z tym zarejestrowanie akcji nie wymaga zawarcia umowy z Domem Maklerskim.
DM BOŚ nie będzie rozsyłał do akcjonariuszy Banku BPS cyklicznych (rocznych) potwierdzeń stanu posiadanych akcji, dlatego zachęcamy do jak najszybszego zawarcia umowy zdalnego dostępu do rejestru i korzystania z możliwości pobierania elektronicznych wyciągów z rejestru. Wyciąg taki, prezentujący liczbę posiadanych akcji, jest podpisany podpisem elektronicznym.
Niezależnie od powyższego, DM BOŚ będzie odpowiadał na wszelkie, kierowane do niego zapytania, w tym pisma związków rewizyjnych i biegłych rewidentów, badających sprawozdania finansowe, dot. potwierdzenia sald akcji.

Osoby do kontaktu

Dodatkowe pytania i uwagi w sprawie rejestru akcjonariuszy prosimy kierować do Banku BPS lub DM BOŚ, do wskazanych poniżej osób:

Ze strony Banku BPS osobą do kontaktu wskazana jest:
Pani Katarzyna Maciejewska- pod nr tel.: 22 539 52 02, kom: 721 001 101
pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ze strony DM BOŚ do kontaktu wskazani są:
Pan Dariusz Zych – pod nr tel.: 516 624 536
Pani Anna Zalewska – pod nr tel.: 22 – 504 32 22
pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja informacji dla Akcjonariuszy na stronie internetowej Banku

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące rejestru akcjonariuszy są publikowane na stronie internetowej Banku BPS w zakładce „Dla Akcjonariuszy”. Ponadto, w zakładce „Przydatne informacje” przebudowaliśmy zasób „Rejestr Akcjonariuszy”, w którym znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dot. zmiany podmiotu prowadzącego rejestr, w tym: nowe wzory wniosków i innych dokumentów oraz kontakty do Banku i DM BOŚ.

 

Pismo BPS_P_0019_24 z dn. 10.01.2024Pismo BPS_P_0019_24 z dn. 10.01.2024

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.