Skip to main content
 • Rachunek powierniczy

  Rachunek powierniczy

  W trosce o bezpieczeństwo transakcji Twojej Wspólnoty

  Rachunek powierniczy zabezpieczy środki finansowe w transakcji między Twoją Wspólnotą a kontrahentami, np. firmą remontową. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

  Środki na rachunku powierniczym wyłączone są z postępowania egzekucyjnego i masy upadłościowej.

  Dlaczego warto?

  Gwarancja bezpieczeństwa środków dla powierzającego

  Zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym

  Ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych oraz poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego

  Możliwość prowadzenia rachunku w różnych walutach (PLN, EURO, USD)

  Przydatne informacje

  Kto może otworzyć rachunek powierniczy?

  Rezydenci:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski

  Nierezydenci:

  • osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające siedzibę za granicą
  • znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez rezydentów
  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.