• Regionalne programy operacyjne

  Regionalne programy operacyjne

  Twoja firma rozwija się razem z regionem

  Małe i średnie przedsiębiorstwa to motor rozwoju każdego regionu.

  Dlatego poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów Polski.

  Zobacz, jakie programy ramowe są obecnie prowadzone i dowiedz się, z jakich preferencyjnych środków możesz skorzystać, aby zapewnić wzrost swojej firmie.

  Dlaczego warto?

  W Banku BPS rozumiemy lokalne biznesy

  Mamy dla Twojej firmy elastyczne rozwiązania

  Rozwijasz swój biznes w oparciu o regionalne i unijne środki, przyznawane na preferencyjnych warunkach

  Partnerskie relacje

  Przydatne informacje

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Celem strategicznym RPO WD jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.dolnyslask.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

  W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie trafia do zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.mojregion.eu/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

  Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego, skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

  Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowanie przeznaczane jest na rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane jest też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.lubelskie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020

  Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

  Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany jest rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane jest też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.lubuskie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

  Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.lodzkie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

  Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

  Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany jest rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane jest też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania przyczyniają się kompleksowo do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną - regionalną i lokalną.
  Więcej szczegółowych informacji: http://www.funduszedlamazowsza.eu/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu. Wsparciem z Programu objęte są następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.opolskie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

  Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.

  Osiąganie tego celu następuje poprzez działania służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego, zwiększaniu spójności przestrzennej i społecznej, jak również przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej oraz podnoszeniu poziomu edukacji.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.podkarpackie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

  Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Są to: rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców, czyli wyższa jakość życia. Wsparcie w ramach RPOWP można otrzymać m.in. na: działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.pomorskie.eu/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

  Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa śląskiego, skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

  Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany jest rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane jest też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.slaskie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

  RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

  Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, infrastrukturę drogową, kolejową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

  Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany jest rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane jest też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

  Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.warmia.mazury.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

  Celem strategicznym WRPO 2014+ jest: poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Celem strategicznym Programu Regionalnego jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.wzp.pl/

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.