Skip to main content

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank BPS informuje, że:

 1. jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
  • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 2. jako agent ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11157709/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
 3. jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
 4. nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank BPS zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku BPS, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 5. klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku BPS dostępne są na stronie www. Banku pod adresem: https://www.bankbps.pl/reklamacje oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pobierz Informację o agencie ubezpieczeniowym w wersji PDF

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.