• MiFID

Podstawowe informacje o Dyrektywie MiFID

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE). Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe oraz stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie Europejskiej.

Wypełniając wymogi Dyrektywy MiFID, Bank BPS przekazuje swoim Klientom informacje adekwatne do ich wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Bank BPS dokłada również wszelkich starań, aby działać w najlepiej pojętym interesie Klienta. Wiąże się z tym również przekazywanie informacji o charakterze i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi, sposobach komunikacji, zasadach klasyfikacji Klientów oraz ocenie adekwatności instrumentów finansowych w odniesieniu do posiadanych przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

Zgodnie z wymogami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

 1. postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta
 2. dostarczać właściwych i kompletnych informacji, tj. rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd
 3. dostarczać Klientom usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych

Zasady, które wdraża Dyrektywa MiFID, dotyczą instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych m.in.:

 1. papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
 2. dłużnych papierów wartościowych innych, niż wymienione w punkcie 1)
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 4. certyfikatów inwestycyjnych
 5. instrumentów pochodnych
 6. instrumentów rynku pieniężnego
 7. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 8. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych

Klasyfikacja Klientów

Klient Banku BPS, który dokonuje lub zamierza dokonywać transakcji na instrumentach finansowych lub skorzystać z usług inwestycyjnych, otrzymuje jedną z kategorii zgodnie z MiFID:

 1. Klient detaliczny – otrzymuje najwyższy poziom ochrony ze strony Banku BPS
 2. Klient profesjonalny – otrzymuje poziom ochrony niższy, niż Klient detaliczny. Bank BPS zakłada, że Klient profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka decyzji inwestycyjnych
 3. Uprawniony kontrahent – otrzymuje najniższy poziom ochrony. Bank BPS zakłada, że Uprawniony kontrahent posiada pełną wiedzę na temat instrumentów finansowych

Ocena adekwatności instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych

Przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych Bank BPS przeprowadza ocenę adekwatności instrumentów finansowych, będących przedmiotem świadczonej na rzecz Klienta usługi inwestycyjnej, w odniesieniu do posiadanej przez Klienta wiedzy i doświadczenia.

Ocena taka ma na celu określenie zakresu instrumentów finansowych, które będą realizować cel inwestycyjny Klienta, a jednocześnie nie będą wykraczały poza wiedzę Klienta.

W przypadku, gdy Klient dopuszcza możliwość zawierania transakcji pomimo stwierdzenia w wyniku oceny adekwatności braku adekwatności danego instrumentu finansowego, naraża się na ryzyko poniesienia znacznych strat m.in. w przypadku niekorzystnych zmian ceny instrumentu bazowego.

Zasady zarządzania konfliktami interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych

Realizując wymogi MiFID, Bank BPS wprowadził regulacje wewnętrzne, zapewniające skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.

Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi BPS okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta Banku a interesem Banku, osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli lub osoby zaangażowanej lub interesem innego Klienta Banku i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Przez interesy Banku BPS należy rozumieć także interesy Grupy BPS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania konfliktami interesów, należy zwrócić się do pracowników najbliższego Oddziału Banku BPS.

Najważniejsze informacje o realizacji wymogów MiFID przez Bank BPS znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Podstawowe informacje o KID

Nazwa KID pochodzi od skrótu Key Information Documents tj. Dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Spełniając wymogi przedmiotowego Rozporządzenia, w celu zapewnienia Klientom informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej nabywanych instrumentów finansowych, Bank BPS opracowuje i udostępnia Klientom Dokument zawierający kluczowe informacje, w którym znajdują się informacje pomocne do zrozumienia charakteru danego instrumentu finansowego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomocne w porównaniu go z innymi produktami.

Aktualne Dokumenty zawierające kluczowe informacje dostępne są pod poniższymi linkami:

Archiwalne Dokumenty zawierające kluczowe informacje dostępne są pod poniższymi linkami:

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.