Skip to main content
 • Ubezpieczenia majątkowe

  Ubezpieczenia majątkowe

  Pod ochroną. Ty, Twoja rodzina oraz Twoja działalność

  Ubezpieczenie „Generali, z myślą o domu i rodzinie”

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenie domów, mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży oraz OC w życiu prywatnym.

  Atuty ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
  • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych - od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
  • automatyczne określenie strefy powodziowej na podstawie lokalizacji ubezpieczanej nieruchomości
  • zakres ochrony domów w budowie może obejmować m.in. zalanie, stłuczenie elementów stałych, przepięcie, katastrofę budowlaną
  • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagane posiadanie dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę

  Ubezpieczenie „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii"

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.

  Atuty ubezpieczenia:

  • ochrona ubezpieczeniowa od utraty i uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
  • zapewnia odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup ubezpieczonych instalacji
  • ochrona od wszystkich zdarzeń losowych (poza wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia)
  • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego lub gorszego nasłonecznienia
  • kradzież i wandalizm w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowych opłat

  Ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery Kąty”

  Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  Ubezpieczeniem mogą być objęte nie tylko dom albo mieszkanie (ze stałymi elementami), ale również np. ruchomości domowe, szyby i przedmioty szklane, ogrodzenie wraz z siłownikami, wiaty, altany, chodniki, turbiny wiatrowe, lampy ogrodowe, garaż, nagrobki.

  „Cztery Kąty” daje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym najemcy lub wynajmującego), następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym następstw udaru mózgu i zawału serca), assistance domowego, kosztów ochrony prawnej.

  Ubezpieczenie mienia  gwarantuje ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad, zalanie, wandalizm, przepięcia); kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji; całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb; szkód wyrządzonych osobom trzecim.

  „Cztery Kąty” to również pomoc specjalistów, np. hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach assistance.

  Ubezpieczenie „Bezpieczny Dom w InterRisk”

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  „Bezpieczny Dom w InterRisk” to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem, budynków niemieszkalnych (w tym garażu) i budowli wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru) oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego, a w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej finansuje koszty pomocy prawnej. W ramach pakietu możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz śmierci Ubezpieczonego.

  Przedmiot ubezpieczenia:

  • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, ruchomości domowe, dom letniskowy, elementy  szklane od stłuczenia
  • Home Assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
  • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
  • OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego
  • Ochrona Prawna – organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
  • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
  • pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego

  Ubezpieczenie „Dom Max”

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  „Dom Max” to pakiet ubezpieczeń zapewniających kompleksową ochronę budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego z wyposażeniem i innego mienia od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. Ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego, a w ramach Ochrony Prawnej w życiu prywatnym finansowane są koszty pomocy prawnej. W pakiecie możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej.

  Przedmiot  ubezpieczenia:

  • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, mienie ruchome, dom letniskowy oraz nagrobki
  • assistance dla domu, assistance rowerowy, assistance medyczny i assistance samochód zastępczy – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
  • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
  • OC w życiu prywatnym
  • Ochrona Prawna w życiu prywatnym – organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej oraz kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
  • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
  • koszty leczenia, ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego oraz jego bagaż podróżny – w trakcie podróży za granicę
  • rower, przenośny sprzęt elektroniczny oraz pozostały sprzęt poza miejscem ubezpieczenia

  Ubezpieczenie „NNW Plus”

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  Ubezpieczenie „NNW Plus” to kompleksowa ochrona od skutków nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w wyniku których Ubezpieczony doznał trwałego ubytku zdrowia.

  „NNW Plus” to:

  • pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, gdzie ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie
  • wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe świadczenie w razie czasowej niezdolności do pracy po wypisie ze szpitala
  • wypłata zasiłku dziennego w razie czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
  • ochrona na obszarze całego świata bez różnicowania składki ze względu na wiek
  • wypłata odszkodowania w razie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • kompleksowa pomoc Centrum Assistance w likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków
  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.