Rejestr Akcjonariuszy

Zgodnie z  Kodeksem spółek handlowych, od dnia 1 marca 2021 r. akcje Banku BPS nie posiadają formy dokumentu (obowiązek dematerializacji), a miejscem ich ewidencjonowania jest Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., czyli podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy zastąpił funkcjonującą dotychczas Księgę Akcyjną prowadzoną przez Bank.

Kontakt w sprawie Rejestru Akcjonariuszy:
tel.: 605 848 002
tel.: 723 896 415
tel.: 785 504 269

Wzory wniosków dla akcjonariuszy zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy
Wzory wniosków dla posiadaczy akcji niezarejestrowanych w Rejestrze akcjonariuszy

Wzory wniosków o wpisanie do Rejestru Akcjonariuszy:

Dokumenty dla osoby fizycznej:

Dokumenty dla osoby prawnej:

Wezwania Akcjonariuszy Banku BPS S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw do akcji
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.