Skip to main content
  • Aktualności
  • Zarząd i Rada Nadzorcza Banku BPS z pozytywną oceną akcjonariuszy

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku BPS z pozytywną oceną akcjonariuszy

23-06-2023

22 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS. Zgromadzenie zatwierdziło wymagane przepisami prawa sprawozdania za 2022 rok, zmieniło statut Banku oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 243 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 357 848 977 głosów, co stanowi 78,54% kapitału zakładowego Banku BPS. Obradom przewodniczył Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, zaprezentował  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Banku za 2022 rok, aktualną sytuację banku, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych obecnie projektów i wdrożeń technologicznych.

Rok 2022 był dla wszystkich rokiem niepewności geopolitycznej i gospodarczej, a dla sektora bankowego dodatkowo czasem pełnym wyzwań – powiedział Prezes Artur Adamczyk. – Dzięki dyscyplinie kosztowej i konsekwentnej polityce kapitałowej, Bank BPS pozostaje stabilny finansowo. Wypracowane wyniki na działalności operacyjnej udowodniły sprawność i skuteczność przyjętego modelu biznesowego, jednak finalnie zaważyły na nich nadzwyczajne obciążenia. Bez „wakacji kredytowych” wynik banku byłby nie tylko dodatni, ale i znacząco wyższy niż w ostatnich latach. Pomimo trudnego otoczenia, kontynuowaliśmy rozpoczętą przed kryzysem transformację banku. Jednym z najważniejszych projektów zeszłego roku, i zarazem prowadzonym na najszerszą skalę, jest wdrożenie w banku nowoczesnego systemu centralnego. System planujemy wdrożyć w maju 2024 roku. Jestem przekonany, że wyzwoli to wiele pozytywnych zmian, nie tylko w naszym banku, ale też w całym Zrzeszeniu.

W swoim wystąpieniu Prezes Adamczyk podsumował również działania realizowane przez bank w ramach działalności zrzeszeniowej:  tworzenie platformy rozwoju procesów biznesowych oraz zrzeszeniowej hurtowni danych. Zwrócił uwagę na rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu zrzeszeniowego w ramach nowej Umowy Zrzeszenia Odniósł się również do realizowanej w ubiegłym roku, i kontynuowanej w obecnym, kampanii marketingowej, budującej wizerunek Banków Spółdzielczych Grupy BPS i wspierającej działania sprzedażowe.

Głos zabrał również Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, który w ramach sprawozdania Rady z działalności w 2022 roku przedstawił zagadnienia, którym Rada Nadzorcza poświęciła szczególną uwagę.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

Zgromadzenie odbyło się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.