Skip to main content
  • Aktualności
  • Ważna zmiana dotycząca transakcji z Bankiem HSBC

Ważna zmiana dotycząca transakcji z Bankiem HSBC

31-05-2024

Nasz bank nie współpracuje z oddziałem Banku HSBC w Rosji (OOO HSBC Bank (RR) / BIC: BLICRU).

Powód zmiany

HSBC sprzedał swoje udziały ExpoBankowi, który jest instytucją objętą sankcjami.

Nowe zasad

Aby zminimalizować ryzyko wymiany poufnych informacji dotyczących naszych klientów, od 29 maja 2024 r. Bank BPS nie realizuje transakcji z/do tego banku.

Dziękujemy za zrozumienie.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.