Bank BPS ma 20 lat!

12-03-2022

W marcu 2022 r. mija 20 lat od zarejestrowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w KRS. Moment ten należy uznać za początek nowej ery bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank BPS kontynuuje powierzoną mu przez spółdzielców misję, obecnie koncentrując się na transformacji cyfrowej i usprawnieniu realizacji projektów dla całego Zrzeszenia.

– 20 lat temu spółdzielcy wierzyli, że tylko silny Bank Zrzeszający będzie sprawnie obsługiwać swoich głównych klientów, czyli Banki Spółdzielcze. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że komercyjny filar działalności bankowej może zapewnić kapitały niezbędne do rozwoju i konkretną wartość dla akcjonariuszy. W Banku BPS kontynuujemy tę misję. Budujemy nowoczesny bank, który jest wsparciem kompetencyjnym dla Banków Spółdzielczych i dostawcą potrzebnych rozwiązań finansowych dla Klientów – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.


Przełomową datą dla polskiej bankowości spółdzielczej, podobnie jak i dla całej gospodarki, był rok 1989. Wówczas stało się możliwe uniezależnienie Banków Spółdzielczych od zrzeszającego je BGŻ, a jednocześnie stworzone zostały warunki do konkurencji rynkowej dzięki zniesieniu przypisania branżowo i terytorialnie klienta do banku.

20lat Banku PBS LOGO rgb zielone MALE
Banki Spółdzielcze poszukiwały wówczas nowego sposobu na stworzenie swojej reprezentacji wobec rynku i władz państwowych. Były to burzliwe czasy, ponieważ w wielu Bankach brakowało odpowiednich kapitałów, a także wiedzy na temat transformacji i funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej. Szalejąca wówczas hiperinflacja zachwiała stabilnością finansową klientów, a przez to i samych Banków.

Ważnym krokiem w dążeniu do samodzielnego tworzenia niezależnych struktur polskiej bankowości spółdzielczej było powstanie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego w 1992 r. Dziesięć lat później, Bank ten włączył w swoje struktury banki pełniące funkcje zrzeszeń Banków Spółdzielczych. 12 marca 2002 r. zarejestrowano w KRS połączenie sześciu banków zrzeszających poprzez przeniesienie na Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni majątku banków przejmowanych tj. Banku Unii Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, Małopolskiego Banku Regionalnego z siedzibą w Krakowie, Lubelskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego z siedzibą w Olsztynie.

27 marca 2002 r. w KRS zarejestrowano nową nazwę Banku Zrzeszającego – Bank Polskiej Spółdzielczości, podkreślającą ogólnopolski zasięg i uniwersalny charakter. Jego siedzibą stała się Warszawa.

20 lat po tych wydarzeniach Bank BPS jest stabilny kapitałowo, obsługuje Klientów w 14 Oddziałach na terenie Polski i cały czas unowocześnia ofertę produktową dla Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.