Skip to main content
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

  Podnieś konkurencyjność swojego gospodarstwa z unijnych funduszy

  Celem głównym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dlaczego warto?

  W Banku BPS rozumiemy lokalne biznesy

  Mamy dla Twojej firmy elastyczne rozwiązania

  Rozwijasz swój biznes w oparciu o unijne środki przyznawane na preferencyjnych warunkach

  Partnerskie relacje

  Przydatne informacje

  Jakie są priorytety unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich?

  Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:

  • ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
  • poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych
  • poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
  • odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
  • wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym
  • zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

  Więcej szczegółowych informacji:

  http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

  http://www.arimr.gov.pl/

  Jakie kwoty przeznaczono na realizację unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?

  Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,5 mld z budżetu UE (EFRROW) i 5 mld euro wkładu krajowego.

  Jakie są inne programy krajowe realizowane z Funduszy Europejskich?

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.poir.gov.pl/

  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary, na które są przekazywane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

  Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.pois.gov.pl/

  Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa.

  Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

  Więcej szczegółowych informacji: https://www.power.gov.pl/

  Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane jest wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane są też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie jest skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

  Więcej szczegółowych informacji: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

  Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

  Więcej szczegółowych informacji: https://www.polskawschodnia.gov.pl/

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.