Komentarz z 09.05.2022 r.

11-05-2022

Na posiedzeniu decyzyjnym w miniony czwartek (05.05 br.) władze monetarne w Polsce podniosły stopy procentowe o 0,75 pp. (tj. do 5,25 %). Skala wzrostu stóp NBP w maju była zatem mniejsza niż w kwietniu br., kiedy Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 1,00 pp.

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.