Skip to main content
  • EURO-FATCA

Informacje ogólne

Czym jest CRS i EURO-FATCA oraz co jest podstawą ich stosowania w Polsce? 

CRS (ang. Common Reporting Standard) jest standardem automatycznej wymiany informacji w kwestiach podatkowych pomiędzy zainteresowanymi krajami, opracowanym w 2014 r. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z państwami z grupy G20 i Unii Europejskiej. 

Formuła wymiany informacji w standardzie opracowanym przez OECD zakłada, że instytucje finansowe państwa stosującego CRS gromadzą informacje o rachunkach prowadzonych dla zagranicznych podatników, a następnie przekazują te informacje do administracji podatkowych innych państw stosujących ten standard i zainteresowanych wzajemną wymianą. Celem wymiany tych informacji jest przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania przez rezydentów podatkowych poszczególnych państw, którzy lokują swoje aktywa w zagranicznych instytucjach finansowych, tj. poza państwem ich rezydencji.

Podstawy prawne stosowania CRS nie są jednolite we wszystkich państwach stosujących ten standard. Zobowiązanie państw do wymiany informacji przewidziano w Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych (Konwencja), której sygnatariuszami jest ponad 100 państw na świecie, w tym Polska. W wykonaniu tej Konwencji, państwa – sygnatariusze, w tym Polska, zawarły wielostronną umowę międzynarodową (tzw. MCAA – Multilateral Competent Authority Agreement), przewidującą zobowiązanie danego państwa do wdrożenia CRS. Niektóre państwa dokonują wymiany na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych, takich jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowy o wymianie informacji podatkowych. 

Podstawą prawną stosowania powyższego standardu przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej stała się Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Ponieważ standard wymiany informacji jest bliźniaczo podobny do zasad przyjętych w celu wdrożenia amerykańskiej regulacji o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (powszechnie znanej jako „FATCA"), europejską regulację potocznie nazwano „EURO- FATCĄ”.

Powyższa Dyrektywa, jak również wskazana wyżej wielostronna umowa międzynarodowa (MCAA), zostały w Polsce wdrożone Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa”), która weszła w życie 1 maja 2017 r. Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym na Bank BPS S.A., określone obowiązki związane z automatyczną wymianą informacji, w szczególności obowiązek określenia rezydencji podatkowej swoich Klientów i przekazywania informacji o rachunkach podlegających raportowaniu. 

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem CRS?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem CRS. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego, czy posiadaczem rachunku finansowego jest osoba fizyczna (Klient indywidualny) czy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (Klient instytucjonalny), a także w jakim okresie otwarto rachunek finansowy w Banku. 

Informacje dla Klientów indywidualnych

W przypadku Klientów indywidualnych konieczne jest ustalenie, czy posiadaczem rachunku finansowego jest osoba raportowana, przy czym za osobę taką uznaje się rezydenta podatkowego kraju innego niż Polska i USA. Krajem rezydencji podatkowej jest ten kraj, w którym dana osoba podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju. Polska rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rezydencję podatkową innych państw określają przepisy podatkowe tych państw. Przy określaniu rezydencji podatkowej uwzględnia się również odpowiednie umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie rezydencji podatkowej w kilku krajach.

Klient indywidualny, dla którego Bank otworzył rachunek finansowy w dniu 1 maja 2017 r. lub po tym dniu:

Ustalenie rezydencji podatkowej tej grupy Klientów odbywa się na podstawie oświadczenia o rezydencji podatkowej („Oświadczenie CRS”) składanego przez Klienta w toku procedury otwierania rachunku finansowego. Bank żąda złożenia Oświadczenia CRS od każdego Klienta. W przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i rzetelności danych zawartych w Oświadczeniu CRS, Bank może zwrócić się do Klienta o przedłożenie stosownych wyjaśnień, przedstawienia dokumentów lub ponownego złożenia Oświadczenia CRS.

Klient indywidualny, dla którego Bank otworzył rachunek finansowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W przypadku tej grupy Klientów Bank ustala ich rezydencję podatkową w oparciu o posiadane informacje i dokumenty. Bank może zwrócić się do Klienta o przedstawienie stosownych wyjaśnień, dokumentów, a także złożenie Oświadczenia CRS.

Informacje dla klientów instytucjonalnych

W przypadku Klientów instytucjonalnych konieczne jest ustalenie, czy posiadaczem rachunku finansowego jest osoba raportowana lub podmiot o szczególnym statusie – tzw. „pasywny NFE”, który kontrolowany jest przez rezydenta podatkowego państwa innego niż Polska i USA. Za osobę raportowaną uznaje się podmiot będący rezydentem podatkowym w państwie innym niż Polska i USA, np. spółkę, której miejscem rejestracji jest kraj inny niż Polska i USA. Z kolei „pasywnym NFE” jest podmiot, który nie jest instytucją finansową, zaś większość dochodów takiego podmiotu ma charakter pasywny, np. pochodzi z dywidend od posiadanych akcji.

Klient instytucjonalny, dla którego Bank otworzył rachunek finansowy w dniu 1 maja 2017 r. lub po tym dniu

Ustalenie określonego Ustawą statusu oraz rezydencji podatkowej tej grupy Klientów odbywa się na podstawie oświadczenia („Oświadczenie CRS”) składanego przez Klienta w toku procedury otwierania rachunku finansowego. Bank żąda złożenia Oświadczenia CRS od każdego Klienta. W przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i rzetelności danych zawartych w Oświadczeniu CRS, Bank może zwrócić się do Klienta o przedłożenie stosownych wyjaśnień, przedstawienia dokumentów lub ponownego złożenia Oświadczenia CRS.

Klient instytucjonalny, dla którego Bank otworzył rachunek finansowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W przypadku tej grupy Klientów Bank ustala ich status i rezydencję podatkową w oparciu o posiadane informacje i dokumenty. Bank może zwrócić się do Klienta o przedstawienie stosownych wyjaśnień, dokumentów, a także żądać złożenia Oświadczenia CRS.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Infolinią Bank BPS.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie rachunki uznawane są za rachunki finansowe w rozumieniu Ustawy, w związku z otwarciem których następuje obowiązek identyfikacji Klienta przez Bank?

Są to to następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki powiernicze, rachunki kart kredytowych.

Czy złożenie w banku Oświadczenia CRS w przypadku zawierania nowej umowy o rachunek finansowy jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy złożenie Oświadczenia CRS powinno nastąpić w toku otwierania rachunku finansowego. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego oświadczenia, Bank odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku finansowego.

Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku?

Po złożeniu przez Klienta ważnego Oświadczenia CRS, przedłożenie kolejnego oświadczenie będzie konieczne w przypadku zmiany informacji zawartych w pierwotnym oświadczeniu lub, gdy Bank poweźmie wątpliwości co do poprawności i rzetelności danych zawartych w pierwotnym oświadczeniu i zwróci się do Klienta o ponowne złożenie Oświadczenia CRS.

Jakie informacje podlegają raportowaniu przez Bank i gdzie są one przekazywane?

Bank przekazuje informacje dotyczące rachunków raportowanych oraz rachunków nieudokumentowanych.
W przypadku rachunków raportowanych Klientów indywidualnych przekazaniu podlegają dane o posiadaczu rachunku finansowego, w tym jego imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, państwo rezydencji podatkowej oraz numer identyfikacji podatkowej (TIN).
W przypadku rachunków raportowanych Klientów instytucjonalnych przekazaniu podlegają dane o posiadaczu rachunku finansowego, w tym jego nazwa, państwo rezydencji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej (TIN), zaś jeśli posiadacz rachunku ma status „pasywny NFE” i jest kontrolowany przez osobę raportowaną – także imię i nazwisko, adres, państwo rezydencji, TIN oraz data i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej.
W przypadku wszystkich rachunków raportowanych, Bank przekazuje także informacje dotyczące bezpośrednio samych rachunków, w szczególności ich numery, saldo lub wartość.
W przypadku rachunków nieudokumentowanych, którymi są rachunki posiadane przez Klientów indywidualnych o nieustalonej rezydencji, przekazaniu podlegają imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia posiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile Bank go posiada, a także numer rachunku.
Bank przekazuje powyższe informacje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Od czego zależy rezydencja podatkowa?

Ustalenie rezydencji podatkowej w danym państwie wynika z przepisów podatkowych obowiązujących w tym państwie, przy czym uwzględnieniu powinny podlegać odpowiednie umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient powinien skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank BPS nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego.

Słownik używanych pojęć

Aktywny NFE

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

  • który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50 proc. dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50 proc. aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
  • którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
  • który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
  • który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
Instytucja finansowa

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

  • przyjmujący depozyty w ramach działalności bankowej lub podobnej
  • przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób
  • zarządzający aktywami i funduszami
  • zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
Klient Indywidualny

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

Klient Instytucjonalny

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

Oświadczenia CRS

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Ustawy. Wzory stosowanych przez Bank Oświadczeń CRS są dostępne na stronie internetowej Banku.

Pasywny NFE

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

TIN (ang. Tax Identification Number)

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.