• Aktualności
  • Zarząd i Rada Nadzorcza Banku BPS z pozytywną oceną akcjonariuszy

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku BPS z pozytywną oceną akcjonariuszy

23-06-2023

22 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS. Zgromadzenie zatwierdziło wymagane przepisami prawa sprawozdania za 2022 rok, zmieniło statut Banku oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 243 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 357 848 977 głosów, co stanowi 78,54% kapitału zakładowego Banku BPS. Obradom przewodniczył Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, zaprezentował  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Banku za 2022 rok, aktualną sytuację banku, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych obecnie projektów i wdrożeń technologicznych.

Rok 2022 był dla wszystkich rokiem niepewności geopolitycznej i gospodarczej, a dla sektora bankowego dodatkowo czasem pełnym wyzwań – powiedział Prezes Artur Adamczyk. – Dzięki dyscyplinie kosztowej i konsekwentnej polityce kapitałowej, Bank BPS pozostaje stabilny finansowo. Wypracowane wyniki na działalności operacyjnej udowodniły sprawność i skuteczność przyjętego modelu biznesowego, jednak finalnie zaważyły na nich nadzwyczajne obciążenia. Bez „wakacji kredytowych” wynik banku byłby nie tylko dodatni, ale i znacząco wyższy niż w ostatnich latach. Pomimo trudnego otoczenia, kontynuowaliśmy rozpoczętą przed kryzysem transformację banku. Jednym z najważniejszych projektów zeszłego roku, i zarazem prowadzonym na najszerszą skalę, jest wdrożenie w banku nowoczesnego systemu centralnego. System planujemy wdrożyć w maju 2024 roku. Jestem przekonany, że wyzwoli to wiele pozytywnych zmian, nie tylko w naszym banku, ale też w całym Zrzeszeniu.

W swoim wystąpieniu Prezes Adamczyk podsumował również działania realizowane przez bank w ramach działalności zrzeszeniowej:  tworzenie platformy rozwoju procesów biznesowych oraz zrzeszeniowej hurtowni danych. Zwrócił uwagę na rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu zrzeszeniowego w ramach nowej Umowy Zrzeszenia Odniósł się również do realizowanej w ubiegłym roku, i kontynuowanej w obecnym, kampanii marketingowej, budującej wizerunek Banków Spółdzielczych Grupy BPS i wspierającej działania sprzedażowe.

Głos zabrał również Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, który w ramach sprawozdania Rady z działalności w 2022 roku przedstawił zagadnienia, którym Rada Nadzorcza poświęciła szczególną uwagę.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku BPS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

Zgromadzenie odbyło się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Cookies

Find us here

Find us here

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.