Skip to main content
 • WIRON – informacje dla klientów

  WIRON – informacje dla klientów

  Trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy podawaniu kosztów kredytów (wysokości odsetek płaconych przez klientów), a także produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika – WIRON.

  Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

  Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON

  Bank BPS uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników referencyjnych.

  W najbliższym czasie Bank BPS nie będzie wprowadzał żadnych zmian w obowiązujących umowach kredytowych.

  Aktualnie klienci nie muszą podejmować żadnych działań związanych z publikacją nowego wskaźnika – WIRON.

  Produkty oparte o WIRON planujemy wprowadzać do oferty Banku BPS sukcesywnie. O wszystkim będziemy informować z wyprzedzeniem.

  Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

  Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

  • banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS,
  • funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
  • UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
  • GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Również w Banku BPS pracuje Zespół ds. Wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

  Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

  Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach na rynkach dominują transakcje typu overnight, dlatego też w międzynarodowych trendach widać zwrot w kierunku wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

  WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

  Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

  Jak wygląda harmonogram zmian?
  • 13 lutego 2023 roku WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KNF. Jest regularnie wyliczany i publikowany przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
  • Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.
  • Od 2023 roku banki prowadzą prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
  • Do końca 2024 roku planuje się dokonanie zmiany polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON" na zdanie: Planowana jest zmiana polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON.
  • Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na 2027 r.
  Gdzie szukać więcej informacji o WIBOR i WIRON

  Wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem dotychczasowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, a także powodami reformy, polecamy stronę internetową przygotowaną przez ZBP: https://bankiwpolsce.pl/.

  Podstawowym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR jest strona internetowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl oraz strona GPW Benchmark https://gpwbenchmark.pl/.

  Najczęściej zadawane pytania

  Co to jest WIBOR i w jaki sposób jest wyznaczany?

  WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to cena (czyli oprocentowanie), po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na tzw. rynku międzybankowym. W praktyce odbywa się to w postaci tzw. kwotowań wiążących: bank zobowiązuje się do zawarcia transakcji po podanej cenie.

  Sytuacja na rynku jest dynamiczna, dlatego wskaźnik WIBOR jest ustalany codziennie. Proces ten jest stale monitorowany, nadzorowany, kontrolowany, poddawany wewnętrznym i zewnętrznym audytom. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.

  Zgodnie z komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2022 r. opracowywanie stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane kluczowego dla polskiego rynku finansowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011.

  Czy nowy wskaźnik referencyjny WIRON zmieni koszty kredytów?

  Koszt kredytów, zarówno tych hipotecznych, gotówkowych, jak i tych dla przedsiębiorstw, zależy w największym stopniu od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kiedy rosną stopy procentowe, rosną również koszty kredytów. Wlatach 2021-2022 stopy procentowe były podnoszone wielokrotnie, ponieważ jest to główna metoda walki z inflacją.

  Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś zmiana kosztów kredytów. Dodatkowo przy przejściu ze stawki WIBOR na WIRON w aktualnych umowach kredytowych prawdopodobnie zastosowany zostanie specjalny mechanizm kompensacyjny, którego wysokość poda w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Do zmian tych najprawdopodobniej dojdzie w 2025 roku, a szczegóły są dopracowywane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

  Czy muszę podpisać z bankiem nową umowę uwzględniającą WIRON?

  Nie. Nie musisz podejmować żadnych działań. Wszystkie Twoje umowy z Bankiem BPS pozostają w mocy. Aktualnie WIRON nie ma wpływu na koszty Twojego kredytu.

  Kiedy będzie możliwość skorzystania z produktów opartych o WIRON?

  Bank BPS przygotowuje się obecnie w zakresie systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących wskaźnik WIRON.

  Czy WIRON jest lepszy niż WIBOR?

  Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, które przynoszą dominację wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

  WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

  Kto kontroluje wskaźniki referencyjne w Polsce?

  Każdy wskaźnik referencyjny, zarówno WIBOR jak i WIRON, musi być zgodny z Rozporządzeniem BMR. Jest to dokument przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE, określa zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w produktach finansowych (czyli m.in. banków).

  Administratorem wskaźników referencyjnych w Polsce jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowana przez KNF.

  Poszczególne banki funkcjonujące na rynku przekazują jedynie dane, które są wykorzystywane przez administratora w procesie wyznaczania WIBOR czy WIRON. Proces ten w pełni podlega kontroli KNF.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

   

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Find us here

  Find us here

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000069229, Share capital and paid up capital PLN 455 625 241,00.