• Programy ramowe

  Programy ramowe

  Rozwijaj swój biznes w oparciu o środki unijne

  Unia Europejska szczególnie dba o małe i średnie przedsiębiorstwa – także z obszarów wiejskich. Zobacz, jakie programy ramowe są obecnie prowadzone i dowiedz się, z jakich preferencyjnych środków możesz skorzystać, aby rozwinąć swoją działalność gospodarczą.

  • COSME – program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020
  • Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020
  • EaSI – program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
  • Program Kreatywna Europa dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

  Dlaczego warto?

  W Banku BPS rozumiemy lokalne biznesy

  Mamy dla Twojej firmy elastyczne rozwiązania

  Rozwijasz swój biznes w oparciu o unijne środki, przyznawane na preferencyjnych warunkach

  Partnerskie relacje

  Przydatne informacje

  Co to jest Program COSME?

  COSME to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.
  Główne cele programu to:

  • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich
  • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP

  W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

  • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym:
   • Instrument Gwarancji Kredytowych
   • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu
  • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.:
   • usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych
   • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE
   • doradztwo w zakresie możliwości finansowania
   • wsparcie transferu innowacji i technologii
   • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie
   • warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE
  • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:
   • ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości
   • identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
   • analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach
   • wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
  • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości przez:
   • edukację nt. przedsiębiorczości – COSME wspiera wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości
   • poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
   • szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami są objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

  Więcej szczegółowych informacji na:
  http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
  http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php

  Co to jest Program Horyzont 2020?

  Horyzont 2020 to Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020, największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wyniósł blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

  Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

  • Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
  • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
   • Wiodąca pozycja w branżach:
    • technologie informacyjno-komunikacyjne,
    • nanotechnologia,
    • zaawansowane materiały,
    • zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania,
    • biotechnologia,
    • przemysł kosmiczny.
   • Dostęp do finansowania
   • Innowacje w MSP
  • Wyzwania społeczne (Societal Challenges)
   • Ochrona zdrowia i zmiany demograficzne
   • Rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka
   • Bezpieczna, czysta i wydajna energia
   • Transport
   • Klimat, środowisko i zasoby naturalne
   • Rozwój społeczny
   • Wolność i bezpieczeństwo

  Więcej szczegółowych informacji na:
  http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.php
  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

  Co to jest Program EaSI?

  EaSI to Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

  Program służy realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

  Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające:

  • modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu)
  • mobilność pracowników (oś EURES, 18 proc. budżetu programu)
  • dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21 proc. budżetu programu).

  Więcej szczegółowych informacji na:
  http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/easi.php
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl

  Co to jest Program Kreatywna Europa?

  Program Kreatywna Europa dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.

  Program oferuje wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR program ma za zadanie wspierać rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego. Ponadto zaplanowany w programie instrument finansowy zwiększa dostęp do finansowania dla małych podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego.

  Na program Kreatywna Europa składają się podprogramy MEDIA i Kultura oraz instrument finansowy (tzw. instrument międzysektorowy).

  • Podprogram Media jest skierowany do przedsiębiorców i instytucji z sektora audiowizualnego. Jego celem jest zwiększenie kompetencji europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwienie rozpowszechniania europejskich dzieł audiowizualnych na arenie międzynarodowej, w tym poza UE.
  • Podprogram Kultura ma na celu wsparcie podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym w zakresie aktywności międzynarodowej.

  Więcej szczegółowych informacji na:
  http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kreatywna.php
  ec.europa.eu/programmes/creative-europe

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.