Pozostałe informacje

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA LISTÓW INTENCYJNYCH W SPRAWIE SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH WIERZYTELNOŚCI BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000069229 (dalej jako: Bank BPS S.A.), posiadający NIP 896-00-01-959  oraz kapitał zakładowy w wysokości 417 246 732,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie:

 1. Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.);
 2. kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 3. o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014r. , poz. 157 z późn. zm.);
 4. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.);

zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży poszczególnych wymagalnych wierzytelności zakwalifikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589 ze zm.), przysługujących Bankowi BPS S.A. wobec dłużników - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych. W załączeniu przesyłamy wykaz wierzytelności i zabezpieczeń (bez danych identyfikujących dłużnika).

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. dokumenty rejestrowe Oferenta (przez dokumenty rejestrowe należy rozumieć: oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk generowany elektronicznie z Krajowego Rejestru Sądowego lub oryginał odpisu z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, oryginał odpisu z rejestru funduszy, który będzie docelowym nabywcą wierzytelności, jeśli dotyczy,
 3. oświadczenie o bezwarunkowej akceptacji Warunków Sprzedaży Poszczególnych Wierzytelności z dnia 08-06-2016r.,
 4. parafowane na każdej stronie WSPW,
 5. podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik nr 1 do WSPW,
 6. bezwarunkowo zaakceptowane Zasady due diligence oraz wzór  protokołu z due diligence (poprzez parafowanie dokumentów na każdej stronie) stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do WSPW,
 7. wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia badania dokumentacji sprzedawanych wierzytelności,
 8. adres korespondencyjny, na który będzie wysłany wykaz wierzytelności, adres poczty elektronicznej.

List intencyjny i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi danego Oferenta.

List intencyjny wraz z dokumentami należy doręczyć na adres:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kancelaria ogólna, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dla DRW. List intencyjny  – sprzedaż poszczególnych wierzytelności”, w terminie do dnia 17-06-2016r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego zostały zawarte w Warunkach Sprzedaży Poszczególnych Wierzytelności
z dnia 08-06-2016r., które załączamy.

W niniejszej sprawie można się kontaktować z Panem Marcinem Teteryczem, e-mail: drw-sprzedaz@bankbps.pl, t: (22) 578 14 82; k: 665 990 117.

W załączeniu:

- Warunki Sprzedaży Poszczególnych Wierzytelności z dnia 08-06-2016r.;

- Wykaz wierzytelności oraz zabezpieczeń.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej