Ład Korporacyjny

Informacja dotycząca przepisów Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) niestosowanych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) zostały wprowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 03/2014 z dnia  2 grudnia 2014 roku i obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwały, Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania ZŁK, które po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, publikowane są na stronie internetowej Banku.

Uchwałą Nr 16/06/AB/DRZ/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarząd Banku ustalił przepisy ZŁK, które nie są stosowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 roku:

  1. § 8 ust.4 w brzmieniu: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Uzasadnienie niestosowania:

Spełnienie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim akcjonariuszom elektronicznego udziału
w posiedzeniach organu stanowiącego, w ocenie Banku niesie za sobą zagrożenie natury organizacyjno-technicznej oraz prawnej, co może wpłynąć na efektywne, sprawne i zgodne
z odpowiednimi regulacjami przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Należy zauważyć, że wszystkie akcje Banku BPS S.A. są imienne, a zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia wysyłane są za pomocą listów poleconych, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma więc możliwość osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Ponadto realizacja przedmiotowej zasady wymagałaby zapewnienia stosownej infrastruktury technicznej oraz oprogramowania służącego zapewnieniu bezpiecznego głosowania wszystkim akcjonariuszom, co w ocenie Banku jest zbyt kosztowne. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział akcjonariuszy.

  1. Ponadto Bank nie stosuje zapisów: § 11 ust.3, § 49 ust.4, § 52 ust. 2, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

Uzasadnienie niestosowania:

Powyższe przepisy nie dotyczą Banku BPS S.A. gdyż m.in.: odnoszą się do sytuacji niefunkcjonowania w instytucji nadzorowanej komórki audytu oraz komórki zapewnienia zgodności, która nie dotyczy Banku, a także regulują kwestie związane z zarządzaniem aktywami na ryzyko klienta, których Bank nie oferuje.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 04/03/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstępstwa od stosowania ZŁK w 2018 roku.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6677
1 CHF3.6596
1 GBP4.6079
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej