ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WINDYKACJI WYMAGALNYCH WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS S.A.) zainteresowany jest sukcesywnym kierowaniem do wybranej kancelarii prawnej wymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytowych, celem powierzenia prowadzenia postępowania windykacyjnego.

Wybór kancelarii prawnej zostanie dokonany w drodze przetargu na podstawie złożonych ofert.

Bank przewiduje kierowanie do wybranej – w drodze przetargu-kancelarii ok. 200 wierzytelności rocznie o wolumenie ok. 100 mln zł.

Wszelkie szczegóły dotyczące zapytania ofertowego - w tym oczekiwań Banku - zawarte są w załączonej do przedmiotowego pisma Specyfikacji Istotnych Warunków Obsługi Prawnej (SIWOP).

W przypadku zainteresowania realizacją usługi prosimy o złożenie oferty uwzględniającej wszystkie informacje ujęte w SIWOP.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty muszą być dostarczone na piśmie do Zamawiającego na adres:

Wydział Prawny ( do rąk własnych)

Departament Prawny, Kadr i Komunikacji

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

Oferty powinny być dostarczone do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godziny 16:00 czasu lokalnego dnia 25 kwietnia 2018 r.

Oferty mogą być doręczone osobiście (za potwierdzeniem złożenia u Zamawiającego) lub listem poleconym (decyduje data wpływu).

Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.

Składane oferty będą rozpatrywane jedynie w przypadku spełnienia wymagań sprecyzowanych w SIWOP.

Każda oferta powinna być dostarczona w zaklejonej zewnętrznej kopercie, na której należy umieścić:

  1. nazwę i adres Zamawiającego
  2. przedmiot postępowania
  3. pełną nazwę i adres Oferenta
  4. dopisek „Nie otwierać przed terminem 25 kwietnia 2018 r., godz. 16:00”. Oraz dopisek „Oferta na obsługę prawną windykacji wymagalnych wierzytelności bankowych”.

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim.

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu ich złożenia, bez udziału oferentów.

Bank skontaktuje się z wybranymi kancelariami prawnymi celem prowadzenia negocjacji.

Przewidywany termin zakończenia postępowania związanego z wyborem najkorzystniejszej oferty wyznaczono nie później niż 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Zawartość ofert:

Oferty muszą być zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Obsługi Prawnej (SIWOP), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Informacje dodatkowe:

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

Przystępując do postępowania Oferent zgadza się na odstąpienie od wszelkich protestów, odwołań i skarg.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej