ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH WIERZYTELNOŚCI BANKU BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000069229 (dalej jako: Bank BPS S.A.), posiadający NIP 896-00-01-959  oraz kapitał zakładowy w wysokości 433 949 810,00 zł w pełni wpłacony,  działając na podstawie ustaw:

 1. Ustawy - Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876);
 2. Ustawy - kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.);
 3. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.  j. Dz. U.
  z 2016 r., poz.1896);
 4. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej „RODO”);

zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży poszczególnych wymagalnych wierzytelności zakwalifikowanych do kategorii ryzyka „stracone”,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589 ze zm.), przysługujących wobec 25 Dłużników w  łącznej kwocie ok. 100,4 mln zł., według stanu na dzień 30.06.2018r.
W załączeniu przesyłamy opis wierzytelności i zabezpieczeń (bez danych identyfikujących dłużników).

List intencyjny powinien być skierowany do Banku BPS S.A. i powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. oświadczenie o bezwarunkowej akceptacji niniejszych WSPW z dnia 23-08-2018r.,
 3. wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia badania dokumentacji Wierzytelności,
 4. adres korespondencyjny, na który będzie wysłany pełny Wykaz  Wierzytelności, adres poczty elektronicznej.

Do Listu intencyjnego należy dołączyć:

 1. dokumenty rejestrowe Oferenta (przez dokumenty rejestrowe należy rozumieć: oryginał aktualnego odpisu
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk generowany elektronicznie z Krajowego Rejestru Sądowego, oryginał odpisu
  z rejestru funduszy (lub notarialnie poświadczona kopia odpisu z rejestru funduszy), który będzie docelowym nabywcą wierzytelności),
 2. parafowane na każdej stronie WSPW  z dnia 23-08-2018r.,
 3. podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik nr 1 do WSPW  z dnia 23-08-2018r.,
 4. bezwarunkowo zaakceptowane Zasady due diligence oraz wzór  protokołu z due diligence (poprzez parafowanie dokumentów na każdej stronie) stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do WSPW  z dnia 23-08-2018r.,
 5. podpisane Oświadczenie uczestnika postępowania przetargowego stanowiące Załącznik nr 7 do WSPW z dnia 23-08-2018r.

List intencyjny wraz z wymienionymi dokumentami  powinien być złożony w oryginale i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi danego Oferenta. W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Sprzedaż wierzytelności może nastąpić na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego utworzonego i działającego  wg prawa polskiego.

List intencyjny wraz z dokumentami należy doręczyć na adres: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kancelaria ogólna,
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „ List intencyjny  – sprzedaż wierzytelności WSPW  z dnia 23-08-2018; dla DRW,
w terminie do dnia 28 września 2018r.  do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego zostały zawarte w Warunkach Sprzedaży Poszczególnych Wierzytelności z dnia  23-08-2018 r.

W sprawie można się kontaktować z  Marcinem Teterycz, e-mail: marcin.teterycz@bankbps.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej