ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM SPRZEDAŻY PAKIETU WIERZYTELNOŚCI BANKU BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000069229 (dalej jako: Bank BPS S.A.), posiadający NIP 896-00-01-959 oraz kapitał zakładowy w wysokości 433 949 810,00 złotych zł w pełni wpłacony,

działając na podstawie ustaw:

 1. Ustawy - Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.);
 2. Ustawy - kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.);
 3. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t. j. : Dz. U. z 2018 r., poz.56)
 4. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r,) dalej „RODO”);

zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży pakietu wymagalnych wierzytelności Banku BPS S.A przysługujących wobec ok. 345 Dłużników - podmiotów gospodarczych i konsumentów („Dłużnicy”), wynikających z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami, kosztami i opłatami pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, w łącznej wysokości według stanu na 30-11-2018r. ok. 47 mln zł.

Pakiet Wierzytelności składa się z dwóch części:

 1. część I obejmuje wierzytelności wobec 48 Dłużników wynikające z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Banku , wraz z należnościami, kosztami i opłatami pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, posiadające zabezpieczenia hipoteczne (min. jedna wierzytelność Dłużnika jest zabezpieczona hipotecznie). Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok. 11,7 mln zł;
 2. cześć II obejmuje wierzytelności wobec 297 Dłużników wynikające z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Banku, posiadające zabezpieczenia inne niż hipoteczne lub nie posiadające zabezpieczeń. Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok 35,3 mln zł.

Wierzytelności są przedmiotem dochodzenia przez firmę windykacyjną i nie były dochodzone przez komórkę wewnętrzną Banku.

List intencyjny zawierający oświadczenie o zainteresowaniu udziałem w postępowaniu przetargowym; powinien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego (Funduszu Sekurytyzacyjnego);
 2. oświadczenie o bezwarunkowej akceptacji WSW BPS z dnia 08-01-2019r.;
 3. wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia badania dokumentacji Wierzytelności;
 4. adres korespondencyjny, na który będzie wysłany pełny Wykaz Wierzytelności do sprzedaży, adres poczty elektronicznej.

Do Listu intencyjnego należy dołączyć:

 1. dokumenty rejestrowe Oferenta (przez dokumenty rejestrowe należy rozumieć: oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk generowany elektronicznie z Krajowego Rejestru Sądowego, oryginał odpisu z rejestru funduszy (lub notarialnie poświadczona kopia odpisu z rejestru funduszy), który będzie docelowym nabywcą wierzytelności);
 2. parafowane na każdej stronie WSW BPS z dnia 08 - 01-2019r.;
 3. podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik nr 1 do WSW BPS z dnia 08-01-2019r.;
 4. bezwarunkowo zaakceptowane Zasady due diligence oraz wzór protokołu z due diligence (poprzez parafowanie dokumentów na każdej stronie) stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do WSW BPS z dnia 08-01-2019r.;
 5. podpisane oświadczenie uczestnika postępowania przetargowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do WSW BPS z dnia 08- 01-2019r.;
 6. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez Pełnomocnika) z podpisami notarialnie poświadczonymi.

List intencyjny wraz z wymienionymi dokumentami powinien być złożony w oryginale i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi danego Oferenta

Sprzedaż wierzytelności może nastąpić na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego utworzonego i działającego wg prawa polskiego.

List intencyjny wraz z dokumentami należy doręczyć na adres: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kancelaria ogólna, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, z dopiskiem: „ List intencyjny – sprzedaż pakietu wierzytelności WSW BPS z dnia 08-01-2019r.; dla DRW” w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego zostały zawarte w Warunkach Sprzedaży Pakietu Wierzytelności BPS S.A. (WSW BPS z dnia 08-01-2019r.).

W sprawie można się kontaktować z: Janiną Kiedrowicz, e-mail: janina.kiedrowicz@bankbps.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej