Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 25  października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wzięło w nim udział 218 pełnomocników Członków Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni SOZ BPS zatwierdziło Sprawozdanie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2017 r. obejmujące zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło także zmiany Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zmiany do Umowy wynikały z konieczności dostosowania zapisów Umowy do zmienionych przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a także Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS doprecyzowując przepisy w zakresie kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Pełnomocnicy Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ponadto wyrazili opinię w sprawie zapisów „Jednolitych zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.
Zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdanie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2017 r. obejmujące zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka, zostanie zgodnie z wymogami prawa, opublikowane na stronie internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS www.sozbps.pl.

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Łącznie w Systemie funkcjonują 294 Banki Spółdzielcze oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6632
1 CHF3.6626
1 GBP4.6050
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej