Fundusze Unijne

Produkty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową Banku BPS na kredytowanie inwestycji z dofinansowaniem unijnym

Programy ramowe

Cosme 
COSME
Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

Główne cele programu to:

 • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich
 • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP

Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

 • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym:
  • Instrument Gwarancji Kredytowych
  • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu
 • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.:
  • usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych
  • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE
  • doradztwo w zakresie możliwości finansowania
  • wsparcie transferu innowacji i technologii
  • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie
  • warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE
 • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:
  • ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości
  • identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
  • analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach
  • wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
 • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości przez:
  • Edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości.
  • Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom internetowym.
  • Szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

Więcej szczegółowych informacji na:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php

Horyzont 2020 
Horyzont 2020
Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
  • Wiodąca pozycja w branżach:
   • technologie informacyjno-komunikacyjne,
   • nanotechnologia,
   • zaawansowane materiały,
   • zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania,
   • biotechnologia,
   • przemysł kosmiczny.
  • Dostęp do finansowania
  • Innowacje w MSP
 • Wyzwania społeczne (Societal Challenges)
  • Ochrona zdrowia i zmiany demograficzne
  • Rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka
  • Bezpieczna, czysta i wydajna energia
  • Transport
  • Klimat, środowisko i zasoby naturalne
  • Rozwój społeczny
  • Wolność i bezpieczeństwo

Więcej szczegółowych informacji na:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

EaSI

EaSI
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Program służy realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające:

 • modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu),
 • mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu),
 • dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu).

Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro w cenach roku 2013.

Więcej szczegółowych informacji na:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/easi.php
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl

Kreatywna Europa 
Program Kreatywna Europa dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

Program oferuje wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Ponadto zaplanowany w programie instrument finansowy zwiększy dostęp do finansowania dla małych podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego.

Na program Kreatywna Europa składają się podprogramy MEDIA i Kultura oraz instrument finansowy (tzw. instrument międzysektorowy).

 • Podprogram MEDIA jest skierowany do przedsiębiorców i instytucji z sektora audiowizualnego. Jego celem jest zwiększenie kompetencji europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwienie rozpowszechniania europejskich dzieł audiowizualnych na arenie międzynarodowej, w tym poza UE.
 • Podprogram Kultura ma na celu wsparcie podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym w zakresie aktywności międzynarodowej.

Więcej szczegółowych informacji na:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kreatywna.php
ec.europa.eu/programmes/creative-europe

Programy krajowe

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Jest to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Na jego realizację przeznaczono 8,61 mld euro z Funduszy Europejskich.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.poir.gov.pl/

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.pois.gov.pl/

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Więcej szczegółowych informacji: https://www.power.gov.pl/

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 2,17 mld euro.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone będą także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.
Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 2 mld euro.

Więcej szczegółowych informacji: https://www.polskawschodnia.gov.pl/

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,5 mld z budżetu UE (EFRROW) i 5 mld euro wkładu krajowego.

Więcej szczegółowych informacji:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
http://www.arimr.gov.pl/

Regionalne Programy Operacyjne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.

Środki unijne w programach regionalnych:

 • Dolnośląskie - 2,25 mld euro
 • Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro
 • Lubelskie - 2,23 mld euro
 • Lubuskie - 0,9 mld euro
 • Łódzkie - 2,25 mld euro
 • Małopolskie - 2,87 mld euro
 • Mazowieckie - 2,08 mld euro
 • Opolskie - 0,9 mld euro
 • Podkarpackie - 2,1 mld euro
 • Podlaskie - 1,21 mld euro
 • Pomorskie - 1,86 mld euro
 • Śląskie - 3,47 mld euro
 • Świętokrzyskie - 1,36 mld euro
 • Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro
 • Wielkopolskie - 2,45 mld euro
 • Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem strategicznym RPO WD jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.dolnyslask.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.mojregion.eu/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.lubelskie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.lubuskie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.lodzkie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczynić się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną - regionalną i lokalną.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.funduszedlamazowsza.eu/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu. Wsparciem z Programu objęte będą następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.opolskie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.

Osiąganie tego celu będzie następować poprzez działania służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego, zwiększaniu spójności przestrzennej i społecznej, jak również przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej oraz podnoszeniu poziomu edukacji.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.podkarpackie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Są to: rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców, czyli wyższa jakość życia. Wsparcie w ramach RPOWP można będzie otrzymać m.in. na: działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.pomorskie.eu/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa śląskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.slaskie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, infrastrukturę drogową, kolejową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej szczegółowych informacji: http://rpo.warmia.mazury.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Celem strategicznym WRPO 2014+ jest : poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Celem strategicznym Programu Regionalnego jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Więcej szczegółowych informacji: http://www.rpo.wzp.pl/

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Napisz
do nas!      

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się
z naszym konsultantem

 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

 

801 321 456

( koszt jak za rozmowę lokalną )

+48 86 215 50 00

( z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora )

 

Kontakt możliwy jest również pod faksem

+48 86 215 50 01

Infolinia Banku BPS czynna jest
24 godziny 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się z nami:

kontakt@bankbps.pl

 

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej