Informacja dla akcjonariuszy

Komunikat dla akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotyczący trybu zbycia akcji imiennych Banku.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przypomina, iż tryb zbycia akcji imiennych Banku uregulowany jest w § 34 Statutu Banku. Zgodnie z zapisami Statutu zbycie akcji imiennych, z wyłączeniem akcji będących własnością i zbywanych na rzecz akcjonariuszy-banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem, uzależnione jest od zezwolenia Banku, które udzielane jest przez Radę Nadzorczą. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbycie akcji imiennych akcjonariusz składa na adres siedziby Banku, wskazując nabywcę, liczbę zbywanych akcji oraz ich serie i numery, a także cenę, za jaką akcje mają być zbyte. Bank udziela zezwolenia na zbycie akcji imiennych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a po upływie tego okresu, w przypadku nie dokonania zbycia akcji imiennych, akcjonariusz jest zobowiązany do ponownego uzyskania zezwolenia w tym przedmiocie.
Przypominamy zatem o konieczności zachowania w/w trybu, gdyż wobec zmiany brzmienia § 34 Statutu Banku, wydane, przed 27 sierpnia 2008 roku, zgody na zbycie akcji, straciły moc.

Kursy walut

Kursy walut2017-11-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0829
1 USD3.4670
1 CHF3.4920
1 GBP4.5853
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej